Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEOWZT-D3] Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEOWZT-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://inp.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na Pedagogice opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych niepełnosprawnościami.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

 

Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie :

 

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego oraz instytucjach i placówkach zajmujących się specjalistyczną opieką i terapią dzieci i młodzieży

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizacji zadań specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i socjalnego,

 • prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wynikających np. z zaniedbania wychowawczego, trudności w uczeniu się, przewlekłej choroby, niepełnosprawności)

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • współczesne nurty i kierunki pedagogiczne
 • socjologia wychowania
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • komunikacja społeczna


Dla specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna to m. in.:

 • pedagogika opiekuńcza
 • podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej
 • psychopedagogiczne podstawy terapii
 • wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • metodyka pracy terapeutycznej

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty ( m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

Działalność studencka

Studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe w działających przy INP studenckich kołach naukowych: Pedagogiki Porównawczej, Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pracy Socjalnej, Koła Studentów Gerontopedagogiki, Koło Pedagogiki Krytycznej, Forum Krytyki Artystycznej. Uczestniczą również w ogólnouczelnianych zespołach: Chórze Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, Orkiestrze Kameralnej, teatralnych i kabaretowych zespołach studenckich oraz różnych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

 

Komisja rekrutacyjna

 

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 

 

Strona internetowa kierunku

 

www.inp.uni.opole.pl

 

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

 

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

 

Kierunki pokrewne

 

Praca socjalna, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Psychologia, Nauki o rodzinie, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Teologia.

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą ( od 2005 )

  Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw


LP.

Egzamin maturalny


Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4
2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,2
3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. PRZEDMIOT OCENA WAGA
1 j. polski część pisemna matury 0,4
2 j. obcy część pisemna matury 0,2
ocena końcoworoczna* 0,1
3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,4
ocena końcoworoczna* 02

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.