Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEPPWEA-D3] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEPPWEA-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Studiów Edukacyjnych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres WWW http://www.ise.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

Zmieniający się świat wymusza dostrzeganie roli edukacji od najwcześniejszych lat jako konieczność zjawiska, który umożliwia wielowymiarowy rozwój osobowości jednostki. Edukacja w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym staje się najważniejszym wskaźnikiem rozwoju i kapitału ludzkiego. Współczesne kierunki rozwoju dziecka ukazują możliwości stymulowania zdolności, procesów intelektualnych i emocjonalnych poprzez edukację artystyczną. Muzyka, plastyka, teatr to formy pobudzające mózg dziecka do tworzenia sieci neuronalnych, które odgrywają decydującą rolę w rozwoju potencjału tkwiącego w dziecku. Kształcenie na tej specjalności opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy, warsztatach twórczych i artystycznych. Zajęcia w ramach studiów koncentrują się na kształtowaniu kompetencji, które związane są z rozwojem poznawczym studentów, umiejętnościami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci, metodyki nauczania, kreatywności i nieszablonowego myślenia, diagnostyki, a także organizowania procesów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje artystyczne (muzyka, plastyka, teatr). Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie.

 

Wybrane przedmioty na tej specjalności

Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne,
Elementy rytmiki i tańca w edukacji elementarnej,
Metodyka teatru dziecięcego,
Metodyka edukacji polonistycznej,
Metodyka edukacji matematycznej,
Metodyka wychowania w przedszkolu,
Dydaktyka gier i zabaw,
Reżyseria teatru dziecięcego,
Edukacja medialna w kształceniu elementarnym,
Diagnozowanie dzieci,
Stymulowanie zdolności.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną ma możliwość podjęcia pracy: w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego; w szkole podstawowej jako nauczyciel w klasach I-III, oraz prowadzenia zajęć artystycznych; w ośrodkach kulturalnych, młodzieżowych domach kultury do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; ma możliwość organizowania przedszkoli społecznych, prywatnych oraz działalności artystycznej w środowisku.

 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną może kontynuować naukę na następujących kierunkach/specjalnościach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku/specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

S
ekretarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.


Egzamin maturalny

Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,40
2

j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,20
3

przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1

j. polski

część pisemna matury 0,40
2

j. obcy

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,10
3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna* 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z p. 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych, zawiera Uchwała Senatu UO nr 72/20122016 z dnia 29 maja 2014 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista). Z uprawnień, o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów. 

Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.