Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEPR-Z2] Pedagogika, sp. pedagogika resocjalizacyjna, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEPR-Z2
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://inp.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

 

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na pedagogice resocjalizacyjnej

 

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej (np.: sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).


Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne:

  • umiejętności metodyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym,
  • umiejętności w zakresie stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień,
  • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej,
  • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
  • umiejętności w zakresie tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,
  • zdolność funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym).


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    współczesne problemy socjologii
    logika,
    metodologia badań społecznych,
    współczesne koncepcje filozofii i etyki,
    wpółczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej,
    antropologia kulturowa,
    pedagogika ogólna,
    pedeutologia,
    andragogika,
    pedagogika porównawcza.


Dla specjalności:

    współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej,
    diagnoza nieprzystosowania społecznego,
    psychopatologia,
    profilaktyka nieprzystosowania społecznego,
    strategie wychowania resocjalizującego,
    praca terapeutyczna z uzależnionymi,
    arteterapia,
    socjoterapia.

 

Co można robić po tych studiach?

 

Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia społecznego.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

Strona internetowa:

www.inp.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, służby społeczne, więziennictwo i resocjalizacja.

 Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1