Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEPRPS-Z3] Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEPRPS-Z3
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na pedagogice rezocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną ?

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Odpowiedni wybór kursów zmiennych daje szansę studentom na poszerzenie kompetencji i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

 

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 

  • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i społecznej,
  • umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym,
  • umiejętności stosowania psycho-, socjo- i kulturotechniki,
  • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej,
  • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją, umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec grup funkcjonujących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi,
  • umiejętności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym),
  • kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    wprowadzenie do pedagogiki
    wprowadzenie do psychologii
    filozofia
    socjologia
    teoretyczne podstawy kształcenia
    pedagogika społeczna
    teoretyczne podstawy wychowania
    socjologia wychowania
    komunikacja społeczna

 
Dla specjalności:

    pedagogika resocjalizacyjna,
    podstawy prawne resocjalizacji,
    psychopatologia,
    diagnostyka pedagogiczna,
    profilaktyka społeczna,
    problemy uzależnień,
    pedagogika specjalna,
    metodyka wychowania resocjalizującego,
    penitencjarystyka,
    terapia w resocjalizacji.

 

Co można robić po tych studiach?Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia.

Absolwent jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, takich jak sąd (jako kurator sądowy), instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe, schroniska dla nieletnich, Ochotnicze Hufce Pracy, pogotowia opiekuńcze, policja, placówki odwykowe i terapeutyczne, zakłady poprawcze, zakłady karne.

 

Działalność studencka

W Instytucie Nauk Pedagogicznych działa Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”. Od 2009 roku opiekunem naukowym Koła jest dr Mariusz Snopek. Działalność Kola jest wielokierunkowa, celem jest poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również łączenie teorii z praktyką poprzez aktywny kontakt z instytucjami resocjalizacyjnymi. Prace Koła ukierunkowane są szczególnie na rozpoznawanie funkcjonowania zakładów karnych. Podejmowane były między innymi następujące działania: organizowanie „Wieczorów filmowych", podczas których oglądane są filmy o tematyce więziennej oraz dyskusje na ten temat, przygotowanie referatów, prelekcji, wystąpień dotyczących tematyki resocjalizacyjnej, organizowanie „wycieczek" do różnych instytucji i placówek resocjalizacyjnych (ZK, Policja itp.), organizowanie wystaw twórczości więziennej i koncertów zespołów muzycznych funkcjonujących w zakładach karnych.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika resocjalizacyjna, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 

 
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 
Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Nauki o rodzinie, Prawo, Teologia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

 


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą ( od 2005 )

  Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw


LP.

Egzamin maturalny


Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4
2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,2
3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. PRZEDMIOT OCENA WAGA
1 j. polski część pisemna matury 0,4
2 j. obcy część pisemna matury 0,2
ocena końcoworoczna* 0,1
3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,4
ocena końcoworoczna* 02

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.