Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEPZWE-D2] Pedagogika, sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEPZWE-D2
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika - Planowanie i zarządzanie w edukacji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://inp.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na pedagogice specjalność planowanie i zarządzanie w eukacji

Przygotowuje pracowników administracyjnych (rozumiejących potrzeby pedagogiczne instytucji i środowiska) dla placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych. Student ma możliwość wybrania tzw. modułu specjalizacyjnego, który pozwala na pogłębienie kompetencji i umiejętności w zakresie planowania wydatków i przygotowania budżetu placówek, nadzorowania ich pracy i zarządzania oraz na umiejętności przygotowania projektów działania placówek i projektów pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przygotowuje pracownika wspierającego dyrektora placówki.

Unikatowa specjalność w skali kraju


Absolwent pedagogiki: planowanie i zarządzanie  edukacją posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

  • diagnozowania potrzeb instytucji edukacyjnej i środowiska,
  • planowania działalności oświatowej, opiekuńczej i organizacyjnej w instytucji
  • wspomagania kierowania zmianami w zakresie opieki i edukacji,
  • nadzorowania i zarządzania instytucjami edukacyjnymi,
  • tworzenia i realizacji projektów organizacyjnych w placówce,
  • prowadzenia sekretariatu i archiwum,
  • organizacji i aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz instytucji,
  • pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną i opiekuńczą.


 

 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    wprowadzenie do pedagogiki
    systemy pedagogiczne
    psychologia osobowości
    teoretyczne podstawy kształcenia
    pedagogika społeczna
    teoretyczne podstawy wychowania
    socjologia wychowania
    antropologia kulturowa
    pedeutologia
    andragogika
    pedogagika porównawcza


Dla specjalności:

    Prawo oświatowe
    Teoretyczne problemy zarządzania oświatą
     Psychologia zarządzania
    Planowanie oświatowe
    Nadzór pedagogiczny i organizacyjny
    Finansowanie oświaty i zamówienia publiczne
    Techniki informatyczne zarządzaniu
    i gospodarowaniu zasobami
    Praktyka śródroczna
    (organizacja sekretariatu i archiwum)
    Management oświatowy
    Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach edukacyjnych

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych na stanowiskach administracyjnych związanych z planowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem placówkami. Ma kompetencje do wspomagania w tych zadaniach dyrektora placówki. Może być zatrudniony jako: sekretarz w szkole, referent w zespołach administracyjno-ekonomicznych samorządów terytorialnych (w gminie, starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim), a także jako pracownik administracyjny w kuratorium oświaty oraz na stanowiskach administracyjnych w szkolnictwie wyższym. Posiada umiejętności w zakresie planowania, nadzorowania, i zarządzania placówkami edukacyjnymi . Potrafi prowadzić sekretariat i archiwum placówki potrafi przygotować budżet dla placówki. Zna zasady finansowania i zarządzania placówkami.

 

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 

Strona internetowa:

www.inp.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, służby społeczne, więziennictwo i resocjalizacja.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1