Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PO-D3] Politologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PO-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.wns.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Świat polityki jest niezwykle interesujący i ciekawy. Wbrew potocznym opiniom, polityka dotyczy każdego, jest obecna wszędzie i zawsze. Od zarania ludzkości, człowiek, starał się zrozumieć otaczający go świat i rządzące nim procesy. Już starożytni filozofowie dali podwaliny intelektualne dzisiejszym naukom politycznym. Polityka od zawsze determinowała świat i rozwój ludzkości, a nawet technologii. Dzięki studiom na kierunku Politologia I stopnia lepiej zrozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość. Poznasz procesy zachodzące w otaczającym Cię świecie. Nasz program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na wiedzę, a nie tylko na zbiór informacji. Nasi absolwenci nie tylko posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych,  ale przede wszystkim rozumieją jak tę wiedzę praktycznie wykorzystać. Jeżeli interesuje Cię świeże podejście do studiowania, inspirujące, praktyczne zajęcia, otwartość na świat i rozwój osobisty – zacznij studia na kierunku Politologia.

 

Czego uczy się na politologii?

Studenci Politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku Politologia, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia myśli politycznej, socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i partyjnych, teorii polityki, marketingu politycznego, doktryn i ideologii politycznych.

Ponadto, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. To m.in.: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych, czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych absolwenci politologii UO zostają wstępnie przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i wykonywania różnych zawodów w szeroko rozumianym sektorze usług społecznych. Posiadają także wstępne przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej.

W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do wymogów i wyzwań rynku pracy, bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów, poza standardowym 120 godzinnym kursem języka obcego, przewidziano sześć specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono tym samym liczbę godzin (do 300!) na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Program studiów „Politologia” posiada podział na specjalności. Począwszy już od semestru I studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach jednej z dwóch autorskich specjalności:

  • Doradztwo i zarządzanie polityczne
  • Studia europejskie.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

 

Co można robić po studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym w Polsce i Europie.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (np. Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku „Politologia” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 
Kierunki pokrewne

Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Europeistyka, Psychologia, Socjologia, Filologia polska.


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Lp.


Egzamin maturalny

Waga

Przedmiot Część % pkt
1 j. polski pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2 j. obcy pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3 przedmiot do wyboru* pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1 j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3 przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.