Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PPS-Z3] Praca Socjalna, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PPS-Z3
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Praca Socjalna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://www.pracasocjalna.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na Pracy Socjalnej?

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.


Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w świetle przepisów o pomocy społecznej. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, a także seniorami, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – magisterskich


Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.
 • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy.
 • Potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne.
 • Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego.
 • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego.
 • Wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.
 • Posiada różnorodne umiejętności wykorzystywane w polu skutecznego działania społecznego, jest etycznym i profesjonalnym działaczem społecznym.
 • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych  i ekonomicznych.
 • Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdziałające nierównościom społecznym, politycznym i ekonomicznym odwołując się do idei sprawiedliwości społecznej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent może być zatrudniany w jednostkach pomocy społecznej organizujących wsparcie dla osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz klubach samopomocy. Może podejmować zadania w zakresie wspierania rodziny w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Może być zatrudniany w socjalnych organizacjach pozarządowych realizujących misję pomocy i samopomocy w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców oraz być organizatorem wolontariatu w środowisku lokalnym

 
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Praca socjalna

    Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
    Metodyka pracy socjalnej
    Podstawy prawa
    Psychologia ogólna i społeczna
    Polityka społeczna
    Problemy i kwestie społeczne
    Metodologia badań społecznych
    Projekt socjalny
    Rodzinne poradnictwo socjalne
    Gerontologia społeczna
    Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
    Pomoc społeczna
    Instytucje wsparcia społecznego w krajach unii europejskiej
    Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy socjalnej
    Umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej
    Społeczeństwo obywatelskie i socjalne organizacje pozarządowe.
    Patologie społeczne
    Profilaktyka społeczna
    Praca z dzieckiem w rodzinie zagrożonej
    Usługi społeczne w warunkach gospodarki rynkowej – podstawy przedsiębiorczości
    Promocja zdrowia, sport i rekreacja

 

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych zostało utworzone w 2006 r. Opiekunem naukowym koła jest Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska. Zrzeszeni w kole studenci wychodzą naprzeciw problemom społecznym, które pojawiają się na terenie województwa opolskiego. Diagnozują oni trudne sytuacje jednostek i grup społecznych w celu opracowania i wdrożenia programów naprawczych. Podejmują liczne inicjatywy społeczne na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. W tym celu organizują akcje i imprezy wspierające funkcjonowanie dzieci ze środowisk zagrożonych, m.in. miały miejsce zbiórki artykułów szkolnych, warsztaty i gry z dziećmi ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, integracyjne spotkania dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk.

Ponadto studenci Koła Naukowego Pracowników Socjalnych organizują liczne konferencje naukowe oraz akcje promujące kierunek praca socjalna i zawód pracownika socjalnego. Rokrocznie uczestniczą oni w Opolskim Festiwalu Nauki, organizują Dzień Pracownika Socjalnego, w którym biorą udział zarówno pracownicy socjalni z instytucji pomocowych, jak i gimnazjaliści i licealiści z opolskich szkół. Te spotkania mają charakter naukowo- rekreacyjny, a ich celem jest promocja kierunku i prezentacja sylwetki pracownika socjalnego. Studenci zrzeszeni w kole mają swoją rubrykę w Kwartalniku Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego „Empowerment”, gdzie opisują realizowane przez siebie projekty socjalne, polskie i zagraniczne praktyki oraz wielowymiarową działalność społeczną na rzecz drugiego człowieka. Zapraszamy do literatury czasopisma oraz na naszą stronę internetową:

http://www.pracasocjalna.uni.opole.pl/kolonaukowe.html

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Pracownik%C3%B3w-Socjalnych-Uniwersytet-Opolski-823862574332522/?ref=br_rs

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Praca socjalna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym,  Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Praca socjalna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

www.inp.uni.opole.pl
 
Komisja rekrutacyjna
UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 
Strona internetowa kierunku

www.pracasocjalna.uni.opole.pl

Kierunki pokrewne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Pedagogika resocjalizacyjna, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką.


Zasady Kwalifikacji

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Lp Egzamin maturalny

Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1. j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,40
2. j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
pisemna poziom rozszerzony 0,40
3. przedmiot do wyboru* pisemna posiom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,40

*przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z powyżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1. j. polski część pisemna matury 0,40
2. j. obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z p.11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego ezgaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze