Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PS-D5] Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PS-D5
Jednostka organizacyjna Instytut Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Psychologii Plac Staszica 1 45-052 Opole
Adres WWW http://psychologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2018 00:00 – 09.07.2018 15:00)

Opis studiów

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. Ponadto student realizuje zajęcia kierunkowe w ramach wybieranej na piątym semestrze specjalności zawodowe - psychologii pracy i organizacji lub społecznej psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii.

Instytut oferuje studentom kursy w języku polskim i angielskim (np. cross-cultural psychology, happiness, current development in psychology), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

 

Specjalności

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje dwie specjalności:

Specjalność kliniczno-społeczną

Absolwenci tej specjalności zatrudniani są w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Specjalność pracy i organizacji

Absolwenci specjalności pracy i organizacji są przygotowani do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

 

Programy wymiany studenckiej

Program Erasmus

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

Thomas More Mechelen-Antwerpen, Belgia/Belgium

Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy/ Czech Republic

Universitat de Barcelona, Hiszpania/Spain

Universidad de Malaga, Hiszpania/Spain

Universidad Europea del Atlantico, Hiszpannia/Spain

ISPA - Institutio Universario de Ciencias Psicologicas Sociais e da Vida, Portugalia/Portugal

Universidade da Beira Interior, Portugalia/Portugal

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

Okan University, Turcja/Turkey

Bingol University, Turcja/Turkey

Istanbul Gelisim University, Turcja/Turkey

Universita degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara , Włochy/Italy

 

Program MOST

 System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności społecznej: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności klinicznej: psychologia kliniczna, , metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia.

Przykładowe fakultety do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami studentów: metody badań rodziny, komunikacja interpersonalna, asertywność, psychologia płci, nowoczesne metody doboru personelu.

 

Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback) oraz lustro weneckie.

 

Co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. W zależności od wybranej specjalności: absolwenci ze specjalnością kliniczno-społeczna zatrudniani są w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

 

Absolwenci specjalności pracy i organizacji są przygotowani do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie.

 

Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

 

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać:

1) poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl (preferowane) 

2) telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 792 832 423 (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00)

3) osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej, Instytut Psychologii, pokój nr 207 p.II
 

Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z tzw. „nową” maturą brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:Język polski (ze względu na konieczność sprawnego i umiejętnego posługiwania się nim w budowaniu kontaktu, komunikowaniu się, pisaniu diagnoz, raportów, opinii itp.). Jeden z przedmiotów do wyboru przez kandydata.Preferowani są kandydaci zdający maturę na poziomie rozszerzonym.W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z tzw. „starą” maturą brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: Język polski. Jeden z przedmiotów do wyboru przez kandydata. W sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, uwzględniana jest ocena końcoworoczna przeliczana na punkty zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu. Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu są przyjmowani na studia jednolite magisterskie na kierunek psychologia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot Poziom Waga
j.polski pisemny podstawowy 0,35
j. polski pisemny rozszerzony 0,5
przedmiot do wyboru* podstawowy 0,35
przedmiot do wyboru* rozszerzony 0,5

 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot Matura Waga
j. polski część pisemna 0,5
przedmiot do wyboru ** część pisemna 0,5
przedmiot do wyboru ** ocena końcoworoczna* 0,2

 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.