Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PS-Z5] Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PS-Z5
Jednostka organizacyjna Instytut Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Liczba cykli dydaktycznych 10
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Psychologii Plac Staszica 1 45-052 Opole
Adres WWW http://psychologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje płatne studia niestacjonarne w systemie zaocznym. Zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych. Absolwent studiów zaocznych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych.Zajęcia na studiach zaocznych planowane są w weekend czyli w piątek od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele. Zjazdy są planowane co około 2 tygodnie.

 

Opis studiów

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii oraz pracy w zawodzie psychologa praktyka poprzez udział w praktycznych i teoretycznych zajęciach.Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich oferuje jedną specjalność ogólną dla studentów niestacjonarnych.

 

Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback), eye tracker oraz lustro weneckie.

 

Co po studiach?

 Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym. Studia daja także przygotowanie do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

 

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać:

1) poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl (preferowane) 

2) telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 792 832 423 (w godzianch pracy komisji)

3) osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej, Instytut Psychologii, pokój nr 207 p.II

 

Rekrutacja

 

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z tzw. „nową” maturą brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:Język polski (ze względu na konieczność sprawnego i umiejętnego posługiwania się nim w budowaniu kontaktu, komunikowaniu się, pisaniu diagnoz, raportów, opinii itp.). Jeden z przedmiotów do wyboru przez kandydata.Preferowani są kandydaci zdający maturę na poziomie rozszerzonym.W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z tzw. „starą” maturą brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: Język polski. Jeden z przedmiotów do wyboru przez kandydata. W sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, uwzględniana jest ocena końcoworoczna przeliczana na punkty zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu. Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu są przyjmowani na studia jednolite magisterskie na kierunek psychologia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot Poziom Waga
j.polski pisemny podstawowy 0,35
j. polski pisemny rozszerzony 0,5
przedmiot do wyboru* podstawowy 0,35
przedmiot do wyboru* rozszerzony 0,5

 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot Matura Waga
j. polski część pisemna 0,5
przedmiot do wyboru ** część pisemna 0,5
przedmiot do wyboru ** ocena końcoworoczna* 0,2

 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

 

Opłaty za studia


Opłata za I rok studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Psychologia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 5000 zł. Opłaty za II, III, IV i V rok są malejące. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty. Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.