Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-H.T.S.L.3] Historia i teraźniejszość 40+, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-H.T.S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Historii
Kierunek studiów Historia i teraźniejszość 40+
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Historii,
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole
tel. (077) 401 61 80 e-mail: insthist@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://historia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dla kogo jest kierunek HiT 40+?

HiT 40+  przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, które nie posiadają czasu, aby studiować w trybie dziennym, a chciałyby nadal rozwijać swoje zainteresowania przeszłością i współczesną sytuacją geopolityczną. Dlatego proponujemy bezpłatne zajęcia popołudniowe, które nie zawsze odbywać się będą w murach Instytutu Historii. Nowatorska siatka zajęć przewiduje wyjazdy studyjne poza Opole szlakiem zabytków Śląska, także czeskiego.

Czego uczymy na HiT 40+?

Kierunek  Historia i Teraźniejszość 40+ bazuje na programie kierunku historia, który został ograniczony godzinowo i dostosowany do potrzeb oraz możliwości prowadzenia zajęć w formie studiów popołudniowych oraz realizacji ich części w formie projektów przeprowadzanych w ramach wyjazdów studyjnych. Kierunek dostosowuje ofertę kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, które zamierzałyby wykorzystać czas wolny na pogłębianie swojej wiedzy. Studia HiT 40 + kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

„Historia i Teraźniejszość 40+” jest kierunkiem , który obejmuje szeroki zakres wiedzy, przede wszystkim z obszaru nauk humanistycznych, umożliwiający wnikliwe poznanie zagadnień  z zakresu historii Polski i powszechnej, zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw i regionów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Umożliwia zrozumienie procesów cywilizacyjnych wraz z ich rozróżnieniem w zależności od regionu geograficznego, jak i okresu w dziejach świata i Europy.

Specyfika zajęć


Wykłady nie będą przeładowane faktografią. Dzięki specjalnie dobranym treściom stanowią odpowiedź na współczesne zapotrzebowanie na wiedzę historyczną. Prowadzone będą w oparciu o nowoczesne technologie – ilustrowane dźwiękiem, obrazem oraz filmem. Dobór przedmiotów stworzy okazję do wymiany kontrowersyjnych poglądów i konfrontacji stereotypów z najnowszymi faktami. Student będzie miał wpływ na realizowane przedmioty, bo część z nich sam wybierze. Nauczy się także nowego lub podszkoli znany sobie język obcy.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych: historia klasyczna i zagadnienia społeczno-polityczne czasów współczesnych (archeologia, starożytność, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, XIX stulecie oraz historia wieku XX i najnowsza); blok instytutowy - w semestrze II jeden spośród przedmiotów z zakresu historii społecznej (Społeczeństwo Polski na przestrzeni wieków; Historia życia codziennego i prywatnego; Wierzenia i religie, Rodzina w kulturze europejskiej), w semestrze III jeden z przedmiotów z zakresu historii obyczajów i obyczajowości (Wielcy przywódcy i skandaliści w dziejach, Życie intymne mieszkańców Europy, Kryminalistyka - biologia sądowa, Czary i inne przestępstwa zagrożone śmiercią w XVI-XVIII-wiecznych kodeksach karnych, Historia kobiet, Historia trunków i napojów, Historia w grach), w semestrze IV i V po jednym do wyboru z przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną; warsztat badań humanistycznych - student wybiera warsztaty z następujących nauk wspierających i pomocniczych: Archiwistyka, Archeologia, Genealogia z heraldyką, Biografistyka, Historia gospodarcza, Demografia i statystyka, Wojskoznawstwo. Dodatkowo proponujemy również do wyboru przedmiot poszerzający wiedzę społeczną - Myśl społeczna i polityczna, Komunikacja społeczna, Socjologiczny obraz społeczeństwa polskiego, Antropologia społeczna. Kolejne 30 godzin zajęć poszerzających wiedzę społeczną będzie realizowanych w ramach kursu ogólnouczelnianego w semestrze III (student wybiera przedmiot z zakresu nauk społecznych ze wskazanej listy kursów ogólnouczelnianych).

 

Co oferujemy?
 

  • bardzo dogodne warunki studiowania
  • zajęcia odbywają się tylko dwa - trzy razy w tygodniu popołudniami (od 15.30)
  • niektóre z realizowanych przedmiotów są wybierane przez studentów
  • część wykładów i ćwiczeń przeprowadzanajest w trakcie wyjazdów studyjnych poza Opole
  • wiedza przekazywana jest przy użyciu nowoczesnych technologii
  • studenci nauczą się nowego lub odświeżą sobie już poznany język obcy
  • w ramach wychowania fizycznego proponujemy np. turystykę pieszą lub spływy kajakowe
  • studia te są nieodpłatne

 

 

Co można robić po tych studiach?


Absolwent otrzymuje wykształcenie humanistyczne w dziedzinie historii z elementami nauk społecznych (socjologii, nauki o polityce, psychologii). Student po ukończeniu przewidzianego cyklu edukacyjnego uzyska wiedzę z zakresu historii i wiedzy o świecie współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem związku aktualnych zjawisk z wydarzeniami historycznymi. Absolwent HiT 40+ będzie posiadał wiedzę nie tylko z zakresu klasycznej historii, ale również szeroko rozumianej historii cywilizacji. W procesie kształcenie absolwentów istotną rolę odgrywa ich sprofilowanie zgodne z obranym rozszerzeniem ukierunkowanym na: rekonstrukcję historyczną, turystykę historyczną i infobrokering.  Kompetencje i umiejętności nabyte przez absolwentów kierunku poszerzą ich możliwości zatrudnienia w organizacjach państwowych i samorządowych, placówkach muzealnych i kulturalno-oświatowych oraz w administracji lokalnej.

Absolwent kierunku „Historia i Teraźniejszość 40+” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji na temat studiów Historia i Teraźniejszość 40+ udzielą:

Aleksandra Chochel, tel. 077/4016180; insthist@uni.opole.pl

dr Anna Gołębiowska, annagolebiowska@wp.pl


 Zasady kwalifikacji

KANDYDACI ZNOWĄ MATURĄ

 Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

 

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 *Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

 KANDYDACI ZESTARĄ MATURĄ

 Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,50

2

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna**

0,20

 *Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

 **Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.