Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3-KRK-FIZFMD-D2] Fizyka medyczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-KRK-FIZFMD-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka medyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2018 00:00 – 17.07.2018 15:00)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce. 

 

Czego uczy się na fizyce medycznej?

Gwałtowny rozwój aparatury stosowanej w medycynie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizyki i zastosowaniem komputerów. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. W zespołach opracowujących nową aparaturę medyczną, czy tylko ją stosujących, powinien znajdować się fizyk.
Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:
    bazy danych w medycynie,
    planowanie leczenia w teleradioterapii,
    dozymetria promieniowania jonizującego,
    biofizyka zmysłów,
    biofizyka komórki zwierzęcej i roślinnej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie posiadał poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz fizyki medycznej.

Przygotowanie do pracy:

    przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej;
    w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię;
    w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych;
    w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną,
    w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizyka, fizyka techniczna, kierunki politechniczne.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia

1

 

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka medyczna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna
Agnieszka Wendykier
e-mail: alinek@uni.opole.pl
Sekretarait Instytutu Fizyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Fizyka, Fizyka techniczna, kierunki politechniczne.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1