Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3-PRK-FIZ.MDA-S.I.35] Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ.MDA-S.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka - Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, p.185
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00 - 15:00
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (14.07.2018 00:00 - 26.09.2018 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 09.07.2018 15:00)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

Czego uczy się na fizyce?

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.
Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.
Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

Opis specjalności

Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie
Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.
Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego.
Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.
Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:
    układy elektroniczne w aparaturze medycznej,
    radionukleodiagnostyka i terapia,
    fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej,
    fizyczne podstawy bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii,
    metody optyczne w diagnostyce i terapii,
    podstawy biofizyki i bioniki,
    chemia analityczna,
    grafika inżynierska,
    analiza instrumentalna,
    aparatura medyczna i jej zastosowania,
    podstawy radiobiologii,

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci tej specjalności będą posiadali kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia studiów magisterskich na fizyce wszystkich specjalności.

 

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z "nową maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

fizyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

 

Kandydaci ze "starą maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,30

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

 

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna
Agnieszka Wendykier
e-mail: alinek@uni.opole.pl
Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50

Strona internetowa kierunku
http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl

 

Dzień adaptacyjny

28 września (piątek), godz. 10:00, sala 160
Instytut Fizyki
ul. Oleska 48
45-052 Opole


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

fizyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.