Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[4-PRK-N-E-M-Z2] Ekonomia, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-N-E-M-Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6919
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-11:00
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (25.07.2018 08:00 - 26.09.2018 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 24.07.2018 15:00)

Zapraszając Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.


Czego uczy się na ekonomii?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej realizującej zagadnienia z zakresu ekonomii menedżerskiej, makroekonomii, ekonomii matematycznej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii międzynarodowej, rynków finansowych, rachunkowości, gospodarowania kapitałem ludzkim, statystyki, ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych, a także z przedmiotami specjalizacyjnymi oraz fakultatywnymi. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór specjalności oferowanych na kierunku Ekonomia.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.


Specjalności na drugim stopniu (od I semestru):

    Ekonomia menedżerska
    Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie ekonomii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi prowadzić analizy ekonomiczne procesów zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych ekonomicznych pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami oraz organizacji w przedsiębiorstwach. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, umie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe), może również podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo-badawczą.

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać:

  • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
  • Dyrektorami banków,
  • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach,
  • Naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego),
  • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego. Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Więcej o kierunku Ekonomia dowiesz się TUTAJ

 


Komisja rekrutacyjna 

 

Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Krzysztof Ćwieląg ; e-mail: kcwielag@uni.opole.pl

Laura Płatkowska-Prokopczyk ; e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl
Sabina Wyrwich-Płotka ; e-mail: swyrwich@uni.opole.pl

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. (77) 401 69 19

www.we.uni.opole.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o najbliższych terminach dyżurów:

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie też przyjmował Dział Nauczania:

ul. Katowicka 87B

45-061 Opole,

tel. +48 77 452 73 98, +48 77 452 73 99,

Od 03 września od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19

 

W razie problemów z zapisami przez system rekrutacyjny, wystąpienia pewnych niejasności  dotyczących procedury rekrutacyjnej, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w godzinach dyżurów Komisji.

Umowy należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego ( zakładka: ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE/ WYDRUK DOKUMENTÓW) i wydrukowac w dwóch egzemplarzach i podpisać w miejscu podpis studenta.

 

Do pobrania:
  -  Upoważnienie


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia ierunków: EkonomiaFinanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzennaInformatyka i ekonometriaLogistykaTransport, MatematykaTurystyka i rekreacjaZarządzanie i inżynieria produkcjiZarządzanieZdrowie publiczneAdministracja.

 Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1