Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[5-KRK-MUZ-NEA-D3] Muzykologia nauczycielska z edukacją artystyczną, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-KRK-MUZ-NEA-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Muzykologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej 45-352 Opole,
ul. Drzymały 1a,
e-mail: gczurlok@uni.opole.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00
Adres WWW http://www.muzykologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów teologii wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie

Czego uczy się na muzykologii?

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną. Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem.
Profil studiów ukształtowany został pod kątem sformułowanej wyżej specyfiki, obejmuje zatem z jednej strony kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej), z drugiej natomiast doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt). W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólnokulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury).

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

 • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach w Instytucie Muzykologii KUL i ośrodkach zagranicznych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej WT UO oraz ich liczne publikacje naukowe i pomoce dydaktyczno-muzyczne od szeregu już lat są rozpoznawalnym znakiem aktywności muzykologicznej i liturgicznej Uniwersytetu Opolskiego w Polsce i za granicą;
 • Międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie (współpraca z Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik), Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • Odpowiednia baza dydaktyczna (instrumenty, w tym organy piszczałkowe) oraz fachowa płytoteka i nowoczesna biblioteka wydziałowa z wyodrębnioną kolekcją muzykaliów;
 • Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących;
 • Możliwość odbywania praktyk w szkołach oraz parafiach, a także przygotowywania audycji o tematyce muzycznej w Radiu Plus Opole;
 • Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary i integralnego rozwoju.

 

Działalność studencka


Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit organizuje rokrocznie Dni Paschalne – tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO.

Co można robić po tych studiach?


Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego oraz kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

 • muzyka kościelnego kategorii II (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich może otrzymać kategorię I) – organisty, dyrygenta
  zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
 • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;
 • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej);
 • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
 • nauczyciela przedmiotów ogólno-muzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, , audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich);
 • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
 • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
 • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
 • edytorstwa muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

Kontynuowanie nauki na II stopniu

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Muzykologia można uzyskać na Wydziale Teologicznym.

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-352 Opole,
ul. Drzymały 1 a
gczurlok@uni.opole.pl

Egzamin
Sprawdzian praktyczny z gry na fortepianie i kształcenia słuchu na poziomie podstawowym na Muzykologię odbędzie się 12 lipca 2018, o godzinie 10.00, na Wydziale Teologicznym.

Strona internetowa kierunku
www.muzykologia.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami
Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Teologia.


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny

 

 

LP.

EGZAMIN MATURALNY

 

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

%PKT

1

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY*

0,7

2

PRZEDMIOT DO WYBORU**

PISEMNA

POZIOM PODSTAWOWY

0,2

POZIOM ROZSZERZONY 0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprwadzian praktyczny

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

sprawdzian praktyczny*

0,7

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,3

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.