Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[5-KRK-NOR-D2] Nauki o rodzinie, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-KRK-NOR-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Nauki o rodzinie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej
Sekretarz: tel. +48 506037859

e-mail: jkochel@uni.opole.pl

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

45-342 Opole,

ul. Drzymały 1 a pok. 11
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne-nor/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Nauki o rodzinie stacjonarne II stopnia

Kierunek nauki o rodzinie został utworzony na Wydziale Teologicznym w 2002 r. W roku akademickim 2006/2007 wprowadzono dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, czyli studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Warto dodać, iż w 2015 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jako jedyny w Polsce otworzył studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie.

Czego uczy sie na naukach o rodzinie?


Studia z nauk o rodzinie skupiają się na problematyce rodzinnej, badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną.
Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykłady z zakresu socjologii i prawa umożliwiają orientację w zagadnieniach socjalnych, związanych z rodziną, dostarczają także informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Natomiast przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Specjalności do wyboru w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) z nauk o rodzinie to:

  •     asystent rodziny
  •     opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?


Nasze atuty to:

  • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach krajowych i zagranicznych, międzynarodowe kontakty m.in. z uniwersytetami w Monastyrze, Erfurcie, Ratyzbonie, Londynie, Leuven, Rzymie, Wiedniu, Bratysławie, Ołomuńcu i Pradze.
  • Możliwość międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych i samorządu studenckiego.
  • Dostęp do nowoczesnej biblioteki wydziałowej oraz duszpasterstwa akademickiego „Resurrexit”.
  • Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa.
  • Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalnośc studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają także możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub CEEPUS.

Co można robić po tych studiach?


Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwentów nauk o rodzinie do pracy w placówkach samorządowych, pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną. Studia te zapewniają także (po skończeniu odpowiedniej specjalności) przygotowanie do pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz do udzielania wsparcia członkom ich rodzin.
Absolwenci nauk o rodzinie uprawnieni są zatem do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego. Ponadto są przygotowani do pełnienia funkcji opiekuna osoby starszej i chorej terminalnie, doradcy rodzinnego, pedagoga rodzinnego oraz doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych i małżeńskich. Mogą także udzielać pomocy, konsultacji i informacji rodzinom będącym w trudnej sytuacji oraz opracowywać strategie wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.
Studia z nauk o rodzinie (po dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym) uprawniają ponadto do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostarczona wiedza umożliwia podejmowanie szerokiego spektrum prac badawczych z dziedziny małżeństwa i rodziny w placówkach oświatowych i socjalnych.

Szczegółowe informacje


o studiach na kierunku nauki o rodzinie można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Sekretarz: tel. +48 506037859
e-mail: jkochel@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-342 Opole,
ul. Drzymały 1 a
pok. 11

Komisja rekrutacyjna
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku
www.wt.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Pedagogika, Socjologia, Filozofia, Politologia, Kulturoznawstwo.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1