Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-B-D3] Biologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-B-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22
45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
biologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://biologia.wpt.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na biologii?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), interdyscyplinarnych (np. biotechnologia), nauk chemicznych (np. chemia, biochemia), nauk związanych z ochrona środowiska, nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka).

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

- biologii podstawowej

- biologii eksperymentalnej

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biologia uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie wybranej specjalności, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej oraz badawczej. Ukończenie biologii pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo - badawczej.
Może on podjąć pracę w:

- laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
- przemyśle,
- administracji państwowej,
- placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- rolnictwie i gospodarce komunalnej,
- zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- szkolnictwie.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia na kierunek BIOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim jest konkurs świadectw dojrzałości.

 I.       Studia stacjonarne, pierwszy stopień

 KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

Biologia

 

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,8

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

 *Przedmiot do wyboru: j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden  z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

 KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Lp.

PRZEDMIOT

Ocena

Waga

1

Biologia

 

część pisemna matury

0,80

ocena końcoworoczna*

0,30

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

**Przedmiot do wyboru: j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden  z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

 Wynik postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako średnia ważona poszczególnych przedmiotów.  O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc uchwalonego przez Senat. W ostatnim roku wszyscy kandydaci ubiegający się o miejsce na kierunku Biologia zostali przyjęci.

 

 

 

 *Przedmiot do wyboru: j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden  z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

 KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Lp.

PRZEDMIOT

Ocena

Waga

1

Biologia

 

część pisemna matury

0,80

ocena końcoworoczna*

0,30

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

**Przedmiot do wyboru: j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden  z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

 Wynik postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako średnia ważona poszczególnych przedmiotów.  O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc uchwalonego przez Senat. W ostatnim roku wszyscy kandydaci ubiegający się o miejsce na kierunku Biologia zostali przyjęci.