Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-BTK-Z2] Biotechnologia sp. biotechnologia kosmetologiczna, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BTK-Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia kosmetologiczna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała Kominka 6, 6a,
45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach. 

Czego uczy się na biotechnologii? 

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Program studiów II stopnia obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia kosmetologiczna jest:http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/rekrutacja/inzynieria-genetyczna.jpg

    zdobycie wymaganej liczby punktów,
    zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
    napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie treści specjalnościowych, dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna, jest przede wszystkim przekazanie wiedzy niezbędnej do jakościowego i ilościowego opisu złożonych zjawisk i procesów z dziedziny nauk biologicznych, jak również wiedzy w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, inżynierii komórkowej oraz biotechnologii przemysłowej. Absolwent studiów potrafi wykorzystać techniki i narzędzia badawcze właściwe dla kierunku biotechnologia, planuje i przeprowadza zadania badawcze lub ekspertyzy z pomocą opiekuna a także potrafi pracować w zespole w trakcie przeprowadzania doświadczeń oraz podczas interpretacji i analizy wyników. Moduł treści specjalnościowych obejmuje między innymi: technologię produkcji kosmetyków, toksykologię kosmetyków, biotechnologię w kosmetologii, metody badania kosmetyków i surowców kosmetycznych, oraz mikroorganizmy w produkcji kosmetyków.

Moduł kształcenia obejmujący przedmioty do wyboru dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna obejmuje dwie grupy kursów przypisanych do modułu I i II. Kursy te stanowią niejako rozszerzenie bloku przedmiotów specjalnościowych, znacznie poszerzając wiedzę studenta w zakresach zastosowań biotechnologii w kosmetologii. Ponadto student poznaje techniki stosowane w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych. Zna potencjalne skutki wprowadzania GMO do środowiska, oraz ma świadomość znaczenia stosowania we współczesnej biotechnologii technik i narzędzi na poziomie molekularnym.

Działalność studencka  

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach? 

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę, oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

    opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych prowadzących do pozyskania kosmetyków i półproduktów do ich produkcji,
    oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych,
    projektowania i prowadzenia eksperymentu,
    nadzorowania prawidłowego i fachowego stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

    jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
    laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
    firmach produkujących preparaty kosmetyczne.

Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 

Co wyróżnia biotechnologię na UO? 

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

    biotechnologii ogólnej
    procesów biodegradacyjnych,
    bioreaktorów,
    biogeotechnologii,
    mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
    genetyki biochemicznej,
    biochemii,
    biologii komórki,
    mikroskopii świetlnej i elektronowej,
    enzymologii,
    nanobiotechnologii,
    ekologii i gospodarki łowieckiej,
    ekologii i ochrony przyrody,
    biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
    fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
    chemii, biosorpcji i biomonitoringu
    pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

Opłaty za studia

Opłata za studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2018/2019:

I rok - 3400 zł

II rok  - 3300 zł

Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na specjalność Biotechnologia kosmetologiczna mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska i kosmetologia.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1