Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-BTM-Z3] Biotechnologia medyczna, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BTM-Z3
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia medyczna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała Kominka 6, 6a,
45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis

Biotechnologia medyczna na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego jest kierunkiem studiów spełniającym oczekiwania przyszłych studentów i rozwijającego się prężnie rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny, współczesnych metod biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz technologii. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia.

Czego uczy się na biotechnologii medycznej?

Celem studiów pierwszego na kierunku Biotechnologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia). Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych
Najważniejsze przedmioty realizowane w toku studiów

Program studiów obejmuje:

    przedmioty kształcenia podstawowego
    przedmioty kształcenia kierunkowego (w tym także przedmioty do wyboru)
    praktykę zawodową (3-tygodniową)
    przedmioty przygotowujące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata
    przedmioty kształcenia ogólnego (w tym także przedmioty do wyboru)

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. Do tej grupy należą przedmioty: matematyka, fizyka i biofizyka oraz chemia.

Przedmioty kierunkowe podzielono na dwie grupy:

  - grupa przedmiotów biotechnologicznych - obejmuje m. in. takie przedmioty jak biologia komórki, genetyka ogólna, mikrobiologia ogólna i przemysłowa, histologia, biologia molekularna, immunologia, toksykologia ogólna, inżynieria bioprocesowa, aparatura procesowa, biochemia i enzymologia, biotechnologia ogólna, kultury in vitro komórek; celem tej grupy przedmiotów jest zaznajomienie absolwenta z biochemicznymi, molekularnymi i komórkowymi podstawy funkcjonowania organizmów, nauczenie umiejętności prowadzenia podstawowych prac doświadczalnych w naukach biologicznych, zaznajomienie wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, począwszy od pojedynczych cząstek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczek do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych, nauczenie zaprojektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym, prowadzenie hodowli komórek roślin i zwierząt;
   - grupa przedmiotów o aspekcie medycznym: podstawy anatomii człowieka, podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka, podstawy patomorfologii, podstawy mikrobiologii klinicznej,  podstawy genetyki klinicznej, immunologii, podstawy immunologii klinicznej, podstawy farmakologii; maję one na celu zaznajomienie absolwenta z podstawami anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawami zaburzeń procesów fizjologicznych, nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej procesów immunologicznych zachodzących w organizmie człowieka, zapoznanie z zasadami działania leków oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami ich do stosowania, zapoznanie ze szczegółową diagnostyką wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych oraz epidemiologią chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych.
 
Przedmioty do wyboru to m. in.: alergologia, fitofarmakologia, biotechnologia szczepionek, biochemiczne podłoże wybranych stanów patologicznych, mikroorganizmy w wyrobach farmaceutycznych, styl życia jako przyczyna chorób cywilizacyjnych, organizmy modelowe w biologii i medycynie, biosensory i biomarkery w diagnostyce medycznej, białka rekombinowane o znaczeniu terapeutycznym, choroby człowieka o podłożu genetycznym, biotechnologia żywności, zoonozy, aparatura badawcza w bioanalityce.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana). Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki.

Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. 

Opłaty za studia

Opłata za studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2018/2019:

I rok - 3900 zł

II rok - 3700 zł

III rok - 3700 zł

Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia medycznamoże kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia stosowana, Biotechnologia kosmetologiczna, Biotechnologia żywności i leków, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Biotechnologia, Biologia, Chemia, Fizyka medyczna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.
 


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

L.P. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru (A)* pisemna poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,5
2 przedmiot do wyboru (B)* pisemna poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,5

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

L.P. Przedmiot Ocena Waga
1 przedmiot do wyboru (A)** część pisemna matury 0,5
ocena końcoworoczna* 0,2
2 przedmiot do wyboru (B)** część pisemna matury 0,5
ocena końcoworoczna* 0,2

 *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki.