Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-BTZL-D2] Biotechnologia żywności i leków, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BTZL-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia żywności i leków
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała Kominka 6, 6a,
45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia żywności i leków obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia żywności i leków jest:

    zdobycie wymaganej liczby
    zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie
    napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, Biotechnologia medyczna oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

 
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych (badawczych); opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Absolwent studiów potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu opracowania hipotez wyjściowych, planowania eksperymentów, doboru i optymalizacji technik doświadczalnych. Potrafi również samodzielnie zinterpretować i opracować wyniki doświadczalne w formie nadającej się do publikacji, a także korzystać z specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych oraz baz internetowych w celu opracowywania i gromadzenia danych. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach oraz publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Rozumie potrzebę systematyczności i rzetelności przy realizacji zadań. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych jest pogłębienie wiedzy na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i leków. Poznanie zasad analizy i oceny jakości żywności, identyfikacji zagrożeń, zasad kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności i leków. Student poznaje procesy stosowane w nanotechnologii oraz  imobilizowaniu enzymów i komórek. Student w czasie zajęć z modułu przedmiotów specjalnościowych nabywa nowej wiedzy, ale także ćwiczy wykorzystanie technik i narzędzi właściwych dla biotechnologii. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii przemyśle spożywczym i produkcji leków Wiedza ta i nabyte umiejętności stanowią podstawę do wykorzystana w ramach modułu przedmiotów do wyboru.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności zarówno na poziomie molekularnym, aż do skomplikowanych zależności zachodzących w różnych układach procesów biotechnologicznych. Kursy umożliwiają poznanie metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych. Moduł ten dostarcza wiedzy z zakresu technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności i leków. Poznania procesów stosowanych w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych, a także zapoznanie z najnowszymi badaniami w zakresie GMO.  Ugruntowana wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych pozwala na dostrzeżenie zagrożeń środowiskowych zawiązanych z technologią produkcji i poznania technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny. Studenci poznają technologie przemysłowe, nabywają umiejętność projektowania i metodycznego prowadzenia badań laboratoryjnych, oraz krytycznego opracowywania wyników eksperymentów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną. 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia specjalność Biotechnologia żywności i leków:

   - są przygotowani do pracy w  laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca
   - mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
   - są przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą
   - są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej korzystając między innymi ze wsparcia merytorycznego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO
   - po ukończeniu bloku przedmiotów pedagogicznych uzyskują prawo do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu biotechnologii
   - są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.
 

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.
 

Szczegółowe informacje


Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole; tel. (77) 401 60 50; e-mail:biotechnologia@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na specjalność Biotechnologia żywności i leków mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia i ochrona środowiska.

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1