Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-OS-D35] Ochrona Środowiska, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-OS-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22, pok. 207
45-052 Opole
tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22
kopz@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 09.07 do 28.07 codziennie 09.00 - 15.00 (w soboty od 9.00 do 12.00, wyjatkowo 21.07 od 9.00 do 15.00);
od 03.09 do 26.09 codziennie od 11.00 do 15.00 (oprócz sobót)
Adres WWW http://www.kopz.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku studiów

Studia na kierunku Ochrona Środowiska I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera ochrony środowiska.

Ochrona  Środowiska to studia interdyscyplinarne, dzięki którym zdobędziesz wiedzę o środowisku niezbędną do odpowiedzialnego i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Poznasz zarówno sposoby oceny i ograniczania presji wywoływanej na środowisko przyrodnicze, jak też podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta świadczy o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających rozwiązywać problemy związane m.in. z projektowaniem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, z planowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania różnorodnych odpadów.

Czego się uczy na ochronie środowiska?

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o Ziemi. W porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku, m.in. w ramach przedmiotów technologie w ochronie środowiska (w tym technologie w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej), inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne.

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia). Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne:
    Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
    Gospodarka Odpadami i Ściekami
    Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
    Zagospodarowanie Przestrzenne

Na studiach będziesz brał udział w wielu zajęciach terenowych oraz odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Studenci mają także możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

Wiedzę zdobytą na studiach I stopnia możesz poszerzać na dwóch specjalnościach na studiach II stopnia: Techniki i technologie w ochronie środowiska oraz Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Działalność w ramach studenckich kół naukowych


Studenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckim kole naukowym Ekolog. W ramach działalności koła studenci podejmują wyzwania związane z bieżącymi potrzebami regionu, uczestniczą w konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony w: 

 • wydziałach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
 • placówkach kontrolno-pomiarowych (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Stacja Chemiczno-Rolnicza);
 • służbach ochrony środowiska i jednostkach nadzorujących obiekty ochrony przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
 • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.;
 • zakładach przemysłowych jako specjalista do spraw ochrony środowiska;
 • zespołach specjalistów realizujących projekty i przygotowujących opracowania z zakresu ochrony środowiska.

Co wyróżnia ochronę środowiska na UO?

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • realizować zasady zrównoważonego rozwoju;
 • monitorować i określać uciążliwość zakładów przemysłowych dla środowiska, w tym dla jakości atmosfery, wód, gleb i organizmów żywych;
 • racjonalnie gospodarować odpadami i zapobiegać nadmiernemu ich powstawaniu;
 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z jej występowaniem w przyrodzie;
 • przeprowadzać rekultywację terenów przekształconych w wyniku działalności człowieka;
 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzew oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów;
 • prowadzić analizę ekotoksykologiczną wybranych komponentów środowiska;
 • przygotowywać opracowania środowiskowe;
 • chronić przyrodę i jej zasoby;  

to
wybierz studia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

Szczegółowe informacje


Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Ochrona Środowiska można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 077 401 60 20 i 77 401 60 22
e-mail: kopz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjneZasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

biologia lub chemia

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

ocena końcoworoczna*

0,1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z chemii, biologii lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

biologia lub chemia

część pisemna matury

0,7

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,3

ocena końcoworoczna*

0,1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.