Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-PRK-BIO.S.L.3] Biomonitoring, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-BIO.S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biomonitoring
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna na kierunku Biomonitoring, ul. Oleska 22, pok. 108 tel 77 401 60 10 biologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu sekretariat czynny od pn. - pt. w godzinach 7.30 - 15.30
Adres WWW http://biologia.wpt.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2019 08:00 – 10.07.2019 15:00)

Informacje ogólne

Podstawę biomonitoringu stanowi, prowadzona w regularnych odstępach czasu, ocena stanu środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod biologicznych. Celem biomonitoringu jest nie tylko identyfikacji zmian zachodzących w środowisku, ale również określanie ich tempa, stopnia nasilenia, przygotowywanie prognoz związanych z przeobrażeniami środowiska przyrodniczego, oraz określania możliwości ich zapobiegania.

Biomonitoring, jako standardowa metoda oceny środowiska, został w naszym kraju wprowadzony do ustawodawstwa wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, które zostały przyjęte przez nasze państwo, czyli Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC, Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG oraz Dyrektywa Ptasia 79/409/EWG, w swoich założeniach zobowiązują do wdrażania biomonitoringu, jako metody bardziej wiarygodnej w porównaniu z wynikami monitoringu fizycznych i chemicznych parametrów środowiska.

W Polsce biomonitoring realizowany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki analiz dotyczących jakości środowiska przyrodniczego przekazywane są odpowiednim służbom w celu ich wykorzystania, między innymi w postępowaniach uwzględniających ocenę oddziaływania różnych czynników na środowisko, czy przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Brak odpowiednio przygotowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z oceną stanu środowiska na podstawie biomonitoringu powoduje, iż ocena ta odbywa się ciągle głównie w oparciu o fizyczne i chemiczne parametry środowiska. Taki stan powoduje, że powszechność biomonitoringu w naszym kraju (do czego zobowiązują Polskę odpowiednie dyrektywy) jest bardzo ograniczona.

Uruchomienie kierunku „Biomonitoring” wychodzi na przeciw potrzebie kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Czego uczy się na biomonitoringu?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring kierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą wymagającą posiadanie umiejętności oceny wpływu wszystkich rodzajów działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych stanowiących podstawę biomonitoringu, które będą prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, laboratoriów oraz zajęć terenowych. Dodatkowym elementem poszerzającym praktyczne umiejętności studentów będą praktyki zawodowe

Program kształcenia na kierunku Biomonitoring (studia pierwszego stopnia) zakłada efekty kształcenia przewidywane na kierunkach Biologia. W odróżnieniu od absolwentów tego kierunku, student najpierw zdobywa niezbędną wiedzę  z zakresu rozpoznawania gatunków i ekosystemów występujących w Polsce, a następnie poznaje ich tolerancję na różne warunki środowiska. Na kolejnych latach studiów zapoznaje się z metodami stosowanymi podczas badań monitoringowych, kończąc na wykorzystaniu tych umiejętności w rozwiązywania konkretnych zadań biomonitoringowych.

 Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biomonitoring uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie wybranej specjalności, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej oraz badawczej. Ukończenie biomonitoringu pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo - badawczej.
Może on podjąć pracę w:

• służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, itp.);

• jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; 

• parkach narodowych i krajobrazowych; 

• różnego typu laboratoriach zajmujących się badaniami środowiska; 

• firmach zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu;

• firmach wykonujących ekspertyzy związane z opracowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną;

• firmach wykonujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych; 

• pozarządowych organizacjach ekologicznych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biomonitorig może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biomonitoring można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biologii:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl