Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-PRK-GL-N.I.35] Gospodarka leśna, I stopień, 3,5-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-GL-N.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Gospodarka leśna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22
45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
biologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://www.biologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Gospodarka leśna jest nowym kierunkiem prowadzonym przez Katedrę Biosystematyki w Uniwersytecie Opolskim. Nauka na I stopniu kierunku Gospodarka Leśna trwa 7 semestrów, co pozwoli absolwentowi na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Realizowane treści programowe syntetyzują wiedzę i umiejętności inżynierskie wykorzystywane w naukach przyrodniczych, a także zapoznają studenta z wiedzą biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów o charakterze leśnym.

 Kierunek daje ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na Gospodarce leśnej?

Profil studiów inżynierskich obejmuje zakres wiedzy z podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia, fizyka); przedmiotów związanych ściśle z biologią i ekologią lasu (np. zoologia, botanika, fitosocjologia, fitopatologia); ogólnych przedmiotów z zakresu gospodarki leśnej (hodowla, użytkowanie, ochrona i urządzanie lasu); oraz przedmiotów szczegółowych, integrujących wiedzę biologiczną z praktyką gospodarki leśnej (np. geodezja, dendrometria, typologia leśna, szkółkarstwo).

Absolwent zdobędzie szeroka wiedzę przyrodniczą i inżynierską w zakresie gospodarki leśnej, dynamiki funkcjonowania ekosystemów leśnych i biologii organizmów leśnych. Program studiów realizowany jest zgodnie z najnowszą wiedzą naukową. Program studiów uwzględnia najnowsze narzędzia informatyczne stosowane w gospodarowaniu i zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, a także aktualne prawodawstwo Polskie i UE.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej, parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach administracji Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska oraz w firmach prowadzących prywatną działalność usługową (zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu, pracowniach ekspertyz środowiskowych i GIS itp.).

Absolwenci będą przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym z zakresu gospodarki leśnej, biologii i ekologii lasu w języku polskim i angielskim na poziomie B2 lub wyższym, co umożliwia im podjęcie pracy również za granicą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka leśna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia na kierunek GOSPODARKA LEŚNA, studia I stopnia, 3,5 letnie inżynierskie niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim jest konkurs świadectw dojrzałości.

  Wymagania kwalifikacyjne - konkurs świadectw

  1.      Kandydaci z „nową maturą”

L.p.

Egzamin maturalny

Waga

Przedmiot

Część

% PKT

1

Biologia lub chemia

Pisemna

Podstawowy

0,45

Rozszerzony

0,70

Ocena końcoworoczna*

0,20

2

Przedmiot do wyboru**

Pisemna

Podstawowy

0,20

Rozszerzony

0,30

 

 

Ocena końcoworoczna*

0,10

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z chemii, biologii lub przedmiotu do wyboru

 **Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w pkt. 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.

2.      Kandydaci ze „starą maturą”

L.p.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

Biologia lub chemia

Część pisemna z matury

0,70

Ocena końcoworoczna*

0,20

2

Przedmiot do wyboru**

Część pisemna z matury

0,30

Ocena końcoworoczna*

0,10

*Ocena końcowo roczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniania tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 **Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrane w pkt. 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.