Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[7-KRK-CHBIO-D2] Chemia biologiczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-KRK-CHBIO-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia biologiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 23
jozef.hurek@uni.opole.pl, p.206
Godziny otwarcia sekretariatu 09-13.07 codziennie od 10:00 do 11:00
16-28.07 codziennie od 9:00 do 15:00
w soboty od 9:00 do 12:00,
od 3.09 do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11:00 do 13:00, w dni powszednie (bez sobót).
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego powstał 1 września 2008 roku w wyniku podziału ówczesnego Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii. Ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad 50-letnią  tradycję:http://wch.uni.opole.pl/historia-wydzialu/ 
Aktualnie wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.  Specjalności na drugim stopniu


Studia II stopnia – sylwetka absolwenta


Chemia biologiczna (2-letnia) – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym,  laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Uwaga: studia 2- letnie przewidziane są dla absolwentów 3-letnich studiów licencjackich, a rekrutacja odbywa się latem.


* Nowoczesne materiały polimerowe (2 oraz 1,5 roczne) – sylwetka absolwenta. Absolwent ma pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów (materiałów polimerowych). Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, w tym kompozytów polimerowych, ich syntezą i przetwórstwem a właściwościami użytkowymi. Zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Uwaga: studia 1,5 roczne przewidziane są dla absolwentów 3,5 rocznych studiów inżynierskich i w tym przypadku rekrutacja odbywa się zimą.
 

Co można robić po tych studiach


Praca w laboratoriach chemicznych zakładów, placówek naukowych i badawczo-rozwojowych, biologiczno-rolniczych, ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów polimerowych. Nasi absolwenci pracują w tych jednostkach zarówno w kraju jak i w krajach UE. 
Wyróżniający się studenci mogą wybrać karierę naukową i kontynuować naukę w Studium Doktoranckim.

Dlaczego warto studiować chemię na UO


Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.
Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania  o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje  w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.
Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Funkcjonują Środowiskowe oraz Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie chemii. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.


Zasady rekrutacji

Drugi stopień

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów 

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I0 kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, ochrona środowiska. 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia

1