Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[7-PRK-CAZ.AZ-S.L.3] Chemia i analityka żywności, sp. analityka żywności, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-PRK-CAZ.AZ-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia, sp. Chemia i analityka żywności
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 23
jozef.hurek@uni.opole.pl, p.206
Godziny otwarcia sekretariatu 09-13.07 codziennie od 10:00 do 11:00
16-28.07 codziennie od 9:00 do 15:00
w soboty od 9:00 do 12:00,
od 3.09 do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11:00 do 13:00, w dni powszednie (bez sobót).
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wydział Chemii powstał w wyniku podziału Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii 1 września 2008 roku.
Ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad 50-letnią tradycję: http://wch.uni.opole.pl/historia-wydzialu/

Wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Przyjęcia na studia odbywać się będą na kierunek chemia i analityka żywności oraz chemia (opis w innym miejscu katalogu)

W ramach kierunku chemia i analityka żywności oferujemy dwie specjalności:

Analityka żywności

  • Analityka żywności – sylwetka absolwenta. Absolwent specjalności Analityka żywności uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą: podstawy chemii, sposoby pozyskiwania oraz technologie produkcji żywności, jak również wiedzę związaną z  oceną właściwości fizykochemicznych i użytkowych surowców, półproduktów i produktów finalnych, wraz z potencjalnymi kierunkami wykorzystania. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy składem chemicznym żywności, technologią jej otrzymywania, przetwarzania i przechowywania, a właściwościami użytkowymi. Posiada znajomość zasad stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi je wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu analityki żywności. Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać do oceny zasad i warunków bezpiecznego wytwarzania i przechowywania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe oraz do oceny wpływu przemysłu rolno-spożywczego na środowisko. Absolwent specjalności Analityka żywności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy operującej na rynku żywności. Absolwent będzie mógł również rozpocząć pracę w laboratoriach przemysłowych badawczych i badawczo-rozwojowych.

Dietetyka

  • Dietetyka – sylwetka absolwenta. Absolwent specjalności Dietetyka uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą podstawy chemii, biochemii i fizjologii, a także zasad żywienia i technologii pozyskiwania i wytwarzania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe. Ponadto posiada umiejętność oceny składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych, wraz z potencjalnymi kierunkami ich wykorzystania. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy sposobami pozyskiwania żywności, technologią jej przetwarzania, a składem chemicznym i właściwościami użytkowymi, szczególnie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pokarmowych. Zna zasady pracy w laboratoriach analitycznych i wykazuje znajomość metod analizy instrumentalnej, które potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących sfery żywienia. Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w ocenie prawidłowości odżywiania się w kontekście jakości i ilości spożywanych pokarmów o zdefiniowanym składzie chemicznym. Absolwent specjalności Dietetyka będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów. Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.

 

 Działalność studencka

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra
Studenci chemii mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe
Studenci chemii biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan”. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych. 

Praca Naukowa
Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.

Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Chemia, Biotechologia i Ochrona środowiska oraz studiów drugiego stopnia na kierunku chemia i analityka żywności lub kierunkach pokrewnych.

 

 


Zasady kwalifikacji

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP.

 

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

 

1

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,4

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia