Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[8-PRK-EART-D2] Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 8-PRK-EART-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Liczba studentów 12 - 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17
e-mail: Sekretarz Rekrutacji: sztuka@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt.: 9:00-15:00
Adres WWW http://sztuka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim


Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych: winda, platformy schodowe, toalety.

 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?


Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, multimediów, fotografii, intermediów i projektowania graficznego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki.

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologia kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: http://sztuka.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/06/siatka-mgr.pdf

 

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

  

 • projektowanie graficzne i nowe media
 • mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki
 • scenografia multmedialna
 • kurator sztuki

Dyplom realizowany w jednej z wybranych specjalności pozwala uzyskać tytuł magistra sztuki. Egzamin magisterski składa się z obrony pisemnej pracy magisterskiej i artystycznego egzaminu magisterskiego (prezentacji prac artystycznych zrealizowanych pod opieką promotora).

Specjalność Scenografia Multimedialna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, a także poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji scenografii opartej o najnowsze techniki obrazowania cyfrowego, znajdującej zastosowanie w działaniach teatralnych, parateatralnych, scenicznych i estradowych. Rozwija wiedzę i umiejętności związane z edycją i post-produkcją obrazu wideo, edycją grafiki cyfrowej, technikami animacyjnymi i wizualizacyjnymi, mappingiem 3D oraz VJingiem. Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: scenografa, asystenta scenografa, realizatora wideo, projektanta garafiki cyfrowej, projektanta grafiki ruchomej (motion-graphics), V'Ja. Przedmioty specjalnościowe:
- Edytory wideo i grafiki 3D
- Kreacja przestrzeni multimedialnych
- Interaktywne działania multimedialne

Specjalność Projektowanie Graficzne i Nowe Media przygotowuje studenta do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze zarówno artystycznym jak i użytkowym. W ramach specjalności student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Równie istotnym pozostaje kreatywne wykorzystanie potencjału zapisu cyfrowego w kontekście obrazów zarówno statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwenci specjalności posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczenie pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętność tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługują się najnowszą, dostępną na rynku, technologią w pełni wykorzystując jej możliwości.  Potrafią odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu. Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotomedia.

Specjalność Kurator Sztuki zapoznaje studentów z metodami i warsztatem pracy kuratora oraz przygotowuje do pełnienia tej roli we współczesnych instytucjach sztuki i kultury, jak i poza nimi. Specjalność kurator sztuki poszerza humanistyczne i artystyczne podstawy edukacji artystycznej o specjalistyczną wiedzę z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. W efekcie, absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do samodzielnej lub instytucjonalnej pracy kuratorskiej, potrafi realizować różnorodne projekty wystawiennicze i edukacyjne, zna i rozumie mechanizmy współczesnego obiegu i obecności sztuki, jak również posiada umiejętności związane z przygotowaniem i redakcją tekstów krytycznych. Zostaje wyposażony w kompetencje, które będą przydatne w prowadzeniu różnorakich projektów, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy z różnorodnych źródeł, efektywną współpracą z urzędami i samorządami.

Specjalność Mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki. Na specjalności studenci poznają z nowe rozwiązania rzeźbiarskie i ceramiczne , projektowanie i realizację projektów w różnych materiałach rzeźbiarskich i ceramicznych, techniką wykonywania form negatywowych gipsowych i silikonowych potrzebnych w procesie twórczym.  W oparciu o poszukiwania warsztatowe na podstawie samodzielnych prób i eksperymentów. Absolwent potrafi twórczo i w autorski sposób wykorzystywać i łączyć wybrane techniki łączenia materiałów ze sobą. Potrafi twórczo wykorzystywać cechy materiałów rzeźbiarskich budując napięcia kompozycyjne zarówno w rozumieniu wertykalnym czy horyzontalnym. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje formalne adekwatne do treści i problematyki podejmowanej we własnych realizacjach. Posiada zaawansowane umiejętności z zakresu różnorodnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach kultury, oświacie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), otworzyć autorski warsztat artystyczny, może prowadzić kurs specjalistyczne z zakresu rzeźby i ceramiki, pracować, jako jako animator kultury w ośrodkach kultury. Wiodące przedmioty specjalnościowe: Mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki; Rzeźba intermedialna; Instalacja rzeźbiarska, Instalacja rzeźbiarska.


W zwiazku z obowiązujacymi na Uniwersytecie Opolskim przepisami dotyczącymi minimalnej liczby studentów w pojedynczej grupie zajęciowej, warunkiem otwarcia konkretnej specjalności jest utworzenie grupy liczącej od 12 do 15 osób, zdecydowanych studiować wybraną specjalność. Specjalność jest prowadzona od III semestru. Wyboru specjalności dokonuje się pod koniec II semestru.

Studenci niepełnosprawni

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w szybką windę, platformy schodowe, przystosowane toalety.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych” posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach magisterskich beneficjent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent może podejmować pracę według opisu z charakterystyk specjalności oraz w charakterze:

 • edytora tekstu i obrazu ruchomego,
 • animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.),
 • nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
 • inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,
 • samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej,
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?


Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem. Studia odbywają się w miłej i kameralnej atmosferze.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.
 

Co można robić po tych studiach?


Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, nauczyciele-artyści (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

 
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w sekretariacie Wydziału Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17 (Sekretariat) ; nr bezpośredni do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (aktywny w czasie dyżurów Komisji): 77 403 00 51
e-mail: Instytut.Sztuki@uni.opole.pl

 
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku: www.sztuka.uni.opole.pl

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

Program edukacyjny kierowany jest do absolwentów studiów II stopnia, oraz absolwentów którzy ukończyli studia I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia tego kierunku oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych,

 • potrafi świadomie i samodzielnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego z zakresu studiowanych dyscyplin artystycznych,
 • potrafi świadomie dokonać wyboru właściwej techniki oraz sprawnie się nią posługiwać w trakcie realizacji projektów artystycznych,
 • posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych,
 • zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się poza formalnego i nieformalnego) nie uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, poprzez uzupełnienie braków kompetencyjnych, które mogą być nabyte przez zaliczenie zajęć wyrównawczych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, w trakcie trwania studiów. Zakres ewentualnych zajęć wyrównawczych ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Kandydatem na studia.

Terminy egzaminów rekrutacyjnych

DLA I TURY NABORU 

18.07.2018 od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z rysunku (postać)  ul. Wrocławska 4, II piętro.

19.07.2018 od 9.00 rozmowa kwalifikacyjna i przegląd pracul. Wrocławska 4, I piętro.

DLA II TURY NABORU (jeśli w I turze naboru limit miejsc zostanie wyczerpany, II tura może zostać anulowana)

20.09.2018 od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z rysunku (postać), ul. Wrocławska 4, II piętro.

21.09.2018 od 9.00  rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, ul. Wrocławska 4, I piętro. 

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia (zdaniu egzaminów i przyjęciu na studia), kandydat składa wymagane dokumenty w terminach i godzinach:

DO SEKRETARIATU WYDZIAŁU SZTUKI, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15

- od 25.06 do 09.07 codziennie 10.00 – 11.00 (bez sobót),

- od 10.07 do 28.07 codziennie, od 9.00 do 15.00 (do załatwienia ostatniego w danym dniu kandydata), w soboty od 9.00 do 12.00,

 - od 03.09 do 26.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00 w dni powszednie.

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie w imieniu Komisji przyjmował Dział Nauczania 

ul. Katowcka 87B DS „Niechcic” 45-061 Opole


Zasady kwalifikacji

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

Program edukacyjny kierowany jest do absolwentów studiów II stopnia, oraz absolwentów którzy ukończyli studia I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia tego kierunku oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:

 • dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych,
 • potrafi świadomie i samodzielnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego z zakresu studiowanych dyscyplin artystycznych,
 • potrafi świadomie dokonać wyboru właściwej techniki oraz sprawnie się nią posługiwać w trakcie realizacji projektów artystycznych,
 • posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych,
 • zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się poza formalnego i nieformalnego) nie uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć wyrównawczych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS w trakcie trwania studiów.

Wymagania rekrutacyjne: egzamin z rysunku i przegląd prac + rozmowa kwalifikacyjna

Lp

JEDNOSTKA  KWALIFIKACYJNA

Waga

1

egzamin z rysunku

0,50

2

rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

0,50

 

Przegląd prac: kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacje itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w cyfrowym zapisie.

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.

Specjalność może być uruchomiona, jeśli utworzy się grupa studentów – 12 do 15 osób – wg obowiązujących na Uczelni przepisów dotyczących ilości studentów na danej formie zajęciowej. Specjalność jest prowadzona od III semestru. Wyboru specjalności dokonuje się pod koniec II sem.