Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-DES-S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Design i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48 45-052 Opole, tel. 077 452 74 08, dyżur komisji rekrutacyjnej
Godziny otwarcia sekretariatu Dyżur komisji rekrutacyjnej: od 24.06 do 12.07 codziennie 10.00-11.00 ( bez sobót)
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wiedza i umiejętności praktyczne po studiach

Design, inaczej projektowanie społeczne, to kompleksowe podejście, obejmujące zarówno projektowy sposób myślenia (design thinking), jak i efekt końcowy, którym może być przedmiot/produkt, ale także społeczne otoczenie jednostki – czyli np. projektowanie przestrzeni publicznej, usług, projektowanie komunikacji i informacji.

 Kierunek „Design i komunikacja społeczna” to studia interdyscyplinarne, zorientowane nauczanie prowadzenia badań i analiz związanych z działaniami społecznymi jednostek i grup społecznych, a także na poznawanie, analizowanie i udoskonalanie działań komunikacyjnych jednostek, grup i zbiorowości społecznych.

 

Czego uczy się na kierunku?

Studia pierwszego stopnia “Design i komunikacja społeczna” przygotowują do podjęcia i realizowania badań i analiz w obszarze projektowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu komunikacyjnego (wizualnego, graficznego, językowego).

Student będzie uczył się prowadzić badania ewaluacyjne, etnograficzne, oraz analizy jakościowe, ilościowe, sieciowe i wizualne z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających badacza (SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne).

Student otrzyma także wiedzę z zakresu socjologii sztuki i designu, kultury wizualnej, historii architektury oraz teorii komunikowania i nowych mediów. Oprócz tego będzie zgłębiał tematykę projektowania graficznego, kreatywnego pisania, zarządzania projektami i zespołami.

 

Działalność studencka

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego od lat podejmuje współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami z miasta i regionu, dzięki czemu możliwe będzie takie profilowanie praktyk studenckich, aby odpowiadały one celom kształcenia na kierunku „Design i komunikacja społeczna”. Studenci będą odbywać praktyki przede wszystkich w firmach, instytucjach (w ich działach, departamentach), zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej, ale też prywatnej, z uwzględnieniem czynników różnicujących odbiorców tych przestrzeni i co za tym idzie projektujących działania, których celem będzie niwelowanie np. wykluczenia społecznego niepełnosprawnych, seniorów i in.

Praktyki będą mogły być  realizowane także w sektorze projektowania usług, przedmiotów codziennego użytku, komunikacji wizualnej, ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury i pomocowych.

 

Co można robić po studiach?

Projektowany kierunek kształci do krytycznego myślenia, dzięki czemu absolwent będzie dostrzegał i rozumiał społeczne, kulturowe, technologiczne oraz etyczne uwarunkowania projektowania społecznego.

Studia te rozwijają praktyczne umiejętności (projektowania, realizacji i analizy wyników badań empirycznych) pozwalające na zatrudnienie między innymi w urzędach publicznych, instytucjach kultury, mediach oraz agencjach badawczych, reklamowych i biurach projektowych.

 

Możliwości kontynuowania nauki na II stopniu (w opisie studiów I stopnia)

Absolwent kierunku “Design i komunikacja” będzie przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra. Może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich drugiego stopnia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego na studiach drugiego stopnia na specjalności „Design i projektowanie społeczne”.

 

Komisja Rekrutacyjna

 

Osobą do kontaktu w sprawie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich przyjmowania jest:

mgr Grażyna Majewska:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

tel. 0 77 452 74 08

email: gmajewska@uni.opole.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków oraz programów studiów:

mgr Katarzyna Nowak

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 0 77 452 74 80

email: socjologia@uni.opole.pl

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

 

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

11 lipca 2019, godz.10.00, sala 330

24 września 2019, godz.10.00, sala 330

27 września 2019, godz.10.00, sala 330

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.