Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-PO-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej aleksandra.materkowska@uni.opole.pl,
aleksandra.kaczmarek@uni.opole.pl,
tel. 77 4423523
tel. 77 4423533
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 08:00 – 02.10.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.06.2020 08:00 – 31.08.2020 23:59)

 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Czego uczy się na kierunku położnictwo

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 •     organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 •     przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 •     okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 •     rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 •     przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 •     przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 •     przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 •     dba o wizerunek własnego zawodu.

Czas trwania studiów

 •  4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2020/2021.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: położnictwo

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
Średnia ocen ze studiów I stopnia 1
Punkty za udokumentowaną działalność naukową, n * w (*) 1 lub 0.5

(*) 1 punkt za każdy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie lub wydawnictwie kierunkowym (autorstwo lub współautorstwo)
0.5 punktu za każdą pracę prezentowaną na kierunkowej konferencji naukowej (autorstwo lub współautorstwo)

 

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2020 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2020 r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.