Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PS-D5
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 95
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Opolski
Budynek Główny
ul. Oleska 48
Pokój 317 INP
Sekretarze komisji
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 39
Adres WWW http://psychologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. 

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback) oraz lustro weneckie.

Instytut oferuje studentom kursy w języku polskim i angielskim (np. cross-cultural psychology, happiness, current development in psychology), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

 

Program Erasmus

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

 • Thomas More Mechelen-Antwerpen, Belgia/Belgium
 • Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy/ Czech Republic
 • Universitat de Barcelona, Hiszpania/Spain
 • Universidad de Malaga, Hiszpania/Spain
 • Universidad Europea del Atlantico, Hiszpannia/Spain
 • ISPA - Institutio Universario de Ciencias Psicologicas Sociais e da Vida, Portugalia/Portugal
 • Universidade da Beira Interior, Portugalia/Portugal
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania
 • Okan University, Turcja/Turkey
 • Bingol University, Turcja/Turkey
 • Istanbul Gelisim University, Turcja/Turkey
 • Universita degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara , Włochy/Italy

MOST

System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.

Działalność studencka

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w ramach organizacji studenckich UO i Koła Naukowego Studentów Psychologii, które tworzą sekcje: badawcza, warsztatowo-szkoleniowa, psychologii praktycznej oraz psychologii sportu. Studenci naszego kierunku współpracują z fundacjami i stowarzyszeniami, aktywnie uczestniczą w życiu studenckim, organizują konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne. W ten sposób zwiększają swoje kompetencje i doświadczenie w działaniach społecznych oraz zawodowych. 

 

Czego się uczy na psychologii?Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny. Ponadto: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia. 

 

Moduły kształcenia

 

Studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą w trakcie studiów wybrać moduły, dzięki którym mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia. Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Instytut Psychologii oferuje:

 

Moduł pracy i organizacji

 Studenci wybierający moduł pracy i organizacji przygotowują się do wykonywania zawodu psychologa w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym, poradnictwie, czy działach związanych z reklamą i wizerunkiem. Nabywają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów zachodzących w organizacjach, optymalizacji komunikacji między pracownikami, a także wystąpień publicznych i prowadzenia warsztatów.

W trakcie studiów studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu umiejętności trenerskich i warsztatowych, rozwoju kariery oraz psychologii pracy i organizacji. Nabywają umiejętności projektowania i ewaluacji warsztatów, prowadzenia coachingu czy mediacji. W ramach modułu prowadzone są przykładowo przedmioty:

 • Indywidualny rozwój kompetencji pracownika
 • Motywacja w pracy
 • Psychopatologia w pracy
 • Badania rynku
 • Rekrutacja i selekcja
 • Diagnoza w pracy – ujęcie praktyczne

Absolwenci specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, diagnozie potencjału pracowników, prowadzeniu rekrutacji i optymalizacji funkcjonowania firmy. Znajdują zatrudnienie w działach rekrutacji, HR, public relations i wielu innych.

 

Moduł kliniczny

 Studenci wybierający moduł kliniczny przygotowują się do pracy z pacjentami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zgłębiają wiedzę oraz umiejętności związaną z profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych, a także psychologią zdrowia, społeczności i sportu.

W trakcie studiów studenci, którzy wybrali ścieżkę kliniczną uczestniczą w zajęciach dotyczących psychologii rodziny i społeczności, problemów i radzenia sobie, czy pomocy psychologicznej. Uczą się prowadzeniu wywiadu z pacjentem, stosowania narzędzi klinicznych i metod badawczych. Uczęszczają między innymi na następujące przedmioty:

 • Psychologia zdrowia w cyklu życia
 • Psychologia sportu i rekreacji
 • Trening rozwiązywania problemów społecznych
 • Uzależnienia – diagnoza i terapia
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Absolwenci psychologii, specjalizujący się w psychologii klinicznej mają wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem. Posiadają też podstawy wiedzy na temat nurtów teoretycznych oraz metod terapii niezbędne do rozpoczęcia drogi do zawodu psychoterapeuty. Studenci, którzy wybrali tę ścieżkę po opuszczeniu murów uczelni mogą znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia, poradniach, ośrodkach odwykowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach sportowych, czy fundacjach.

 

Moduł  nauczyciel psycholog

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Instytut Psychologii UO przygotował również moduł kształcenia pozwalający spełnić wszystkie wymagane kryteria, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu. Dzięki realizacji tego modułu student uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy jako psycholog szkolny. Szczegółowym celem kształcenia studentów w ramach tego modułu jest przygotowanie do pracy w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

 W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, a także metodyki nauczania. Uczy się dydaktyki, emisji głosu, dowiaduje się jak prowadzić zajęcia z dziećmi, ale przede wszystkim jak ich wspierać w trudnościach szkolnych.  Student uzupełnia kształcenie psychologiczne o między innymi takie przedmioty jak:

 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty Psychologia wychowawcza i edukacji
 • Pedagogika dla psychologów

Nauczyciel psycholog, to osoba o wykształceniu psychologicznym i przygotowaniu pedagogicznym, zatem świetnie sprawdzi się w pracy w szkole podstawowej i średniej, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówkach o charakterze edukacyjnym. Psycholog nauczyciel może również otworzyć prywatną praktykę, gdzie obok typowej terapii prowadzi zajęcia, którymi wspiera edukację dzieci.

 

 

Co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczejZnajdują zatrudnienie w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Absolwenci przygotowani są do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

 

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl (preferowane)


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.