Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-GP-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6912,
tel. 77 401 6913,
tel. 77 401 6919
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE), STACJONARNE I NIESTACJONARNE

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW?

Gospodarka przestrzenna studia magisterskie to studia interdyscyplinarne integrujące treści kształcenia z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jest to podstawą rozumienia zależności zachodzących w systemie przestrzeń – gospodarka – środowisko.

 

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania wszelkich zadań i pełnienia różnych funkcji związanych z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni oraz kształtowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

PROGRAM KSZTAŁCENIA: obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

  • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
  • inżynierię środowiskową oraz komunalną,
  • identyfikacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
  • projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych ArcGis, AutoCad, MapViewer,
  •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
  • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży. 

 

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

·        Błękitno-zielona infrastruktura

·        Ekologiczny system miasta

·        Geografia komunikacji

·        Geostatystyczne metody badań

·        Gospodarka regionalna i lokalna

·        Gospodarowanie zasobami środowiska

·        Modelowanie procesów przestrzennych i systemy wsparcia decyzyjnego (w)

·        Monitoring środowiska

·        Oceny oddziaływania na środowisko

·        Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego

·        Partycypacja i mediacja w gospodarce przestrzennej

·        Planowanie rozwoju miast

·        Pracownia projektowa – planowanie przestrzenne na obszarach pozamiejskich

·        Projektowanie zespołów urbanistycznych i krajobrazowych

·        Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

·        Rozwój obszarów wiejskich

·        Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych

·        Teorie i modele w gospodarce przestrzennej

·        Zagospodarowanie i kierunki rozwoju aglomeracji

·        Zarządzanie i wycena nieruchomości

 

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIE JAK:

·        planować społeczno-gospodarczy i przestrzenny  rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

·        opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego: studiów, programów, ocen, projektów, planów;

·        opracować  specjalistyczne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego: strategie, programy rozwoju, programy operacyjne, ekspertyzy;

·        prowadzić i organizować procesy transformacji przestrzennych na obszarach miejskich i pozamiejskich;

·        współpracować z firmami, różnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego;

·        pozyskiwać i integrować dane, prowadzić zaawansowane  analizy przestrzenne i umiejętnie korzystać z wniosków w podejmowaniu decyzji przestrzennych.

 

ABSOLWENT KIERUNKU JEST PRZYGOTOWANY DO PRACY W:

·        zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

·        w różnorodnych wydziałach zajmujących się zagadnieniami gospodarki przestrzennej w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, międzynarodowej;

·        agencjach i firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu, obsługi inwestycji.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku gospodarka przestrzenna warto mieć ukończone studia licencjackie lub inżynierskie na tym kierunku, a także na kierunkach pokrewnych, w tym między innymi:

·        planowanie przestrzenne,

·        urbanistyka,

·        geografia,

·        architektura krajobrazu,

·        turystyka,

·        geoinformatyka,

·        gospodarka leśna,

·        ochrona środowiska.

·        ekonomia,

·        logistyka,

·        administracja,

·        zarządzanie.

 

STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM WYRÓŻNIA:

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE - znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates

DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU - student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań

NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,

UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ - zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych

OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA - student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe zrównoważonego rozwoju OIKOS, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego

PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta

SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.

 Więcej informacji , film promocyjny, ulotka w j. polskim:

http://we.uni.opole.pl/gospodarkaprzestrzenna/

 

Komisja rekrutacyjna 

Ewa Ludwikowska; e-mail eludwikowska@uni.opole.pl

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Katarzyna Góźdź; e-mail: katarzyna.gozdz@uni.opole.pl

Aleksandra Świerk; e-mail: aswierk@uni.opole.pl

  Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19, (77) 401 69 12, (77) 401 69 13

 www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 

UWAGA!

W dniach 03-14.08.2020 kontakt w sprawie rekrutacji telefoniczny 699 512 855 w godzinach 11.00-14.00.

 

Od 11.09.2020 do 15.09.2020 komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w pok. nr 2 (ul. Ozimska 46 A) w godz. 10.00 - 14.00

Tel. kontaktowy 77 401 69 19

 godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka, transport, matematyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zdrowie publiczne, administracja.