Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-S-Z-M-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6912,
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (10.09.2020 09:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

Opis kierunku:

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów o bardzo szerokim spektrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności. 

Z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy Zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania kapitałem społecznym i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji nabytych i doskonalnych na kierunku Zarządzanie pozwoli na sprawne zarządzanie w przedsiębiortwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.


Kształcenie na kierunku zarządzanie – na studiach II stopnia jest wynikiem rozpoznania zainteresowań absolwentów studiów I stopnia na kierunkach realizowanych w ramach Wydziału Ekonomicznego: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, gospodarce przestrzennej, a także absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach w Uniwersytecie Opolskim oraz w innych uczelniach w regionie i województwach ościennych.

Studia na kierunku zarządzanie (II stopień) stanowią element propozycji zróżnicowanej oferty edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i aspiracjami osób o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach i wrażliwości.

 
Czego uczy się na zarządzaniu?

 Podczas studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmującej szczegółowe zagadnienia z zakresu rozwoju myśli organizatorskiej, teorii makroekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, koncepcji zarządzania, zastosowania metod ilościowych, etyki w zarządzaniu, strategii logistyczno-marketingowych, gospodarowania kapitałem społecznym organizacji, budowania strategii rozwoju organizacji, zarządzania szeroko rozumianą produkcją a także w obszarze metod oceny projektów gospodarczych.

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru układ przedmiotów modułowych.


Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w ramach Wydziału Ekonomicznego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich oraz w wielu krajach także poza Europą.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie obejmują dwa moduły (wybór od II semestru):

 • logistyka w biznesie,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,


 

Moduł logistyka w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych kadr menedżerskich średniego i wyższego szczebla, posiadających umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym między innymi w zakresie rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, zachowań etycznych, a także w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Program modułu obejmuje zróżnicowane przedmioty  związane z takimi zagadnieniami jak: orientacja rynkowa w logistyce, strategie logistyczno-marketingowe, instrumenty zarządzania logistycznego, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami czy też llogistyczno-marketingowa obsługa klienta.

Moduł zarządzanie w sektorze publicznym jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tego sektora, obejmującym zawody menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania podmiotami gospodarczymi, społecznymi i organami administracji centralnej i samorządowej. Kształcenie menedżerskie w sektorze publicznym jest powszechną praktyką w skali globalnej.

Moduł zarządzanie w sektorze publicznym obejmuje studia z zakresu zarządzania podmiotami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), jednostkami systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej a także szeroko rozumianych instytucji kultury. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 •     nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w obszarze rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, standardów jakości oraz zachowań etycznych,
 •     ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania podsystemów sektora publicznego: podmiotów ochrony zdrowia, szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego), administracji publicznej,
 •     instrumentów kreowania rozwoju organizacji sektora publicznego i ich oceny, w tym w obszarze logistyki i marketingu, systemów informatycznych i informacyjnych, gospodarowania kapitałem społecznym, nowoczesnego rozumienia produkcji i finansowania działalności, z wykorzystaniem środków UE,zasad wykorzystania zasobów w instytucjach sektora publicznego i ich ewolucji.

Program modułu obejmuje również: zarządzanie kadrami w organizacjach sektora publicznego, konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym, strategie w polityce senioralnej.

Absolwent modułu zarządzanie w sektorze publicznym nabywa umiejętności:

 •     identyfikacji zjawisk w sektorze publicznym i jego podsystemach,
 •    diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk, z doborem odpowiedniej metody badawczej,
 •    gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji
 •    zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego,
 •    oceny potrzeby samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy przez pracowników.Co można robić po tych studiach? 


Absolwent kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą zostać:

    Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
    Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych,
    Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
    Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
    Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
    Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
    Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Po ukończeniu modułu logistyka w biznesie absolwent nabywa umiejętności:

 • identyfikacji i wdrażania procesów w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), 
 • projektowania i wdrażania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i  łańcuchach dostaw,
 • zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw.

 

Po ukończeniu modułu logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport-spedycja-logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

 

Po ukończeniu modułu zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 •     przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 •     przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 •     specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

 

Działalność studencka


Studenci kierunku Zarządzanie działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Kole Naukowym Logistyki "LogPoint" oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.

 

Współpraca międzynarodowaWydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

    Uniwersytet la Coruna Hiszpania
    Uniwersytet w Wilnie Litwa
    Uniwersytet w Dijon Francja
    Uniwersytet w Trier Niemcy
    Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
    Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
    Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
    Uniwersytet Selcuk Turcja
    Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.

 

Więcej o kierunku Zarządzanie dowiesz się TUTAJ

 

 

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piatku w godzinach 11.00-14.00

 tel 77 401 69 12 

Komisja rekrutacyjna 

Ewa Ludwikowska; e-mail eludwikowska@uni.opole.pl

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Katarzyna Góźdź; e-mail: katarzyna.gozdz@uni.opole.pl

Aleksandra Świerk; e-mail: aswierk@uni.opole.pl

  Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19, (77) 401 69 12, (77) 401 69 13

 www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 

UWAGA!

W dniach 03-14.08.2020 kontakt w sprawie rekrutacji telefoniczny 699 512 855 w godzinach 11.00-14.00.

 

Od 11.09.2020 do 15.09.2020 komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w pok. nr 2 (ul. Ozimska 46 A) w godz. 10.00 - 14.00

Tel. kontaktowy 77 401 69 19


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia i ochrona środowiska.

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka, transport, matematyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, zdrowie publiczne, administracja.