Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i wypoczynek, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-TWP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Turystyka i wypoczynek
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6912,
tel. 77 401 6913,
tel. 77 401 6919
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne


Studia na kierunku Turystyka i wypoczynek I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu  licencjata.
Kierunek studiów jest realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziałów Przyrodniczo-Technicznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przewiduje się również realizację części zajęć przez praktyków pracujących w organizacji i obsłudze ruchu turystyczno-wypoczynkowego.
Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe na poziomie licencjatu absolwentów szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem lub obsługą ruchu turystycznego oraz wypoczynkowego.
Kierunek ma zapewnić stabilną podstawę  do  wykonywania na rynku turystycznym pracy m.in. w zawodach zwolnionych z egzaminów państwowych od 2015 r. w zakresie: przewodnik regionalny lub/i miejski, pilot wycieczek, pracownik informacji turystycznej, a także przygotowywać do innych form prowadzenia oraz obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego.

Czego się uczy na Turystyce i wypoczynku?


Kształcenie będzie opierać się na zajęciach z ok. 50 przedmiotów w następujących głównych blokach merytorycznych:
Znajomości walorów turystycznych Polski i świata, w szczególności realizowanych na przedmiotach Geografia Polski, Geografia świata, Biogeografia w turystyce, Walory florystyczne i faunistyczne w turystyce, Regiony turystyczne świata, Paleo– i geoturystyka, Turystyka górska, Historia sztuki, Historia architektury, Ochrona i kształtowanie krajobrazu i innych,
Podstaw organizacji funkcji turystyczno-wypoczynkowych, realizowanych m.in. na przedmiotach: podstawy turystyki, kartografia w turystyce i wypoczynku, agroturystyka i turystyka wiejska, ekoturystyka, hotelarstwo, krajoznawstwo, edukacja ekologiczna w turystyce i wypoczynku, GIS w turystyce i wypoczynku, transport w turystyce i wypoczynku, obsługa ruchu turystycznego, planowanie i zagospodarowanie terenów turystyczno-wypoczynkowych, turystyczno-wypoczynkowe użytkowanie terenów chronionych.

Ekonomiczno-marketingowo-finansowych aspektów rozwoju turystyki i wypoczynku, realizowanych m.in. na przedmiotach: zarządzanie i komunikacja marketingowa w turystyce i wypoczynku, ekonomika turystyki, finanse w działalności turystyczno-wypoczynkowej, procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo w turystyce i wypoczynku.
Przygotowania do pracy z turystami i wypoczywającymi, realizowanych m.in. na przedmiotach: fizjologia człowieka, anatomia człowieka i pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka, niebezpieczne organizmy w turystyce i wypoczynku,
Zagadnień ochrony środowiska w organizacji turystyki i wypoczynku, w tym: ochrony środowiska w turystyce, ochrony przyrody, rozwoju zrównoważonego w turystyce i wypoczynku, overturyzmu, ekologicznych zagrożeń turystycznych.

Ok. 30% wszystkich zajęć na kierunku będzie realizowana poprzez wybór studentów, co ułatwi dokonywanie specjalizacji w określonym kierunku działalności turystyczno-wypoczynkowej. Student w ostatnim roku studiów pisze pracę licencjacką u wybranego przez siebie wykładowcy pozwalającą mu na zgłębienie wiedzy w wybranym zagadnieniu.
W programie studiów przewidziana jest jedna trzytygodniowa praktyka studencka po czwartym semestrze studiów. M.in. ma ona umożliwić praktyczną pracę w zakresie przewodnictwa regionalnego i miejskiego, pilotażu turystycznego, organizacji turystyki w biurach podróży i firmach prywatnych, działalności prezydenckiej, informacji turystycznej połączonej z krajoznawstwem, usługach hotelowych i około hotelowych.
Praktyki będą organizowane przy współpracy z podstawowymi podmiotami regionalnymi zajmującymi się problematyką turystyki i wypoczynku, tj. m.in. z regionalnymi organizacjami turystycznymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, wiodącymi biurami podróży, ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi, gminami i innymi podmiotami. Gwarantuje to zapewnienie studentom możliwość odbycia praktyk u zróżnicowanych pod względem rodzajów działalności turystyczno-wypoczynkowej podmiotów.

 

 

Działalność studencka


Od pierwszego roku studiów przewiduje się organizację koła naukowego turystyki i wypoczynku, w którym m.in. studenci będą mogli organizować wyjazdy studyjne doskonalące wiedzę na temat walorów turystycznych i organizacji funkcji turystyczno-wypoczynkowych. Będą mogli również uczestniczyć w badaniach naukowych pracowników Wydziałów Ekonomicznego i Przyrodniczo-Technicznego UO, prezentować swoje i wspólne badania na konferencjach naukowych, a także publikować je pod opieką wykładowców. W programie przewidziano też przedmiot przygotowujący do działalności naukowej – Wprowadzenie do badań naukowych.

 

 

 

Co można robić po studiach?


Absolwent kierunku będzie przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie turystyki i wypoczynku w kraju i zagranicą. Studia dedykowane są m.in. przyszłym rezydentom usług turystycznych, organizatorom turystyki, prowadzącym samodzielną działalność turystyczno-wypoczynkową, zarządzającym turystyką i wypoczynkiem, planującym i projektującym usługi turystyczne – zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji samorządowej i rządowej. Studenci Turystyki i wypoczynku otrzymają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, w oparciu o zasoby środowiskowe (przyrodnicze i społeczno-gospodarcze), kulturowe i finansowe. Absolwenci będą posiadać wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, zwłaszcza w obszarach działalności uwzględniającej możliwości wykorzystania oraz ochrony i kształtowania krajobrazu o dużym potencjale turystyczno-wypoczynkowym. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność turystyczno-wypoczynkową, a także w instytucjach z otoczenia turystyki i wypoczynku oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej.

 

Możliwość kontynuowania nauki na II stopniu


Absolwenci mogą kontynuować studia na drugim stopniu na istniejących już na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunkach, jak np.: Ochrona środowiska lub kierunku prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym UO - Gospodarka przestrzenna. Planowane jest także utworzenie w przyszłości drugiego stopnia kształcenia na kierunku Turystyka i wypoczynek.

Informacja dla cudzoziemców

Egzamin ze znajomości języka polskiego odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

28.08.2020 r.,  lub 24.09.2020 r., 

W przypadku uczestnictwa w Językowej Szkole Letniej lub posiadania Karty Polaka prosimy o kontakt z komisją rekrutacyjną

 

Komisja rekrutacyjna 

Ewa Ludwikowska; e-mail eludwikowska@uni.opole.pl

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Katarzyna Góźdź; e-mail: katarzyna.gozdz@uni.opole.pl

Aleksandra Świerk; e-mail: aswierk@uni.opole.pl

  Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19, (77) 401 69 12, (77) 401 69 13

 www.we.uni.opole.pl

 

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 

UWAGA!

W dniach 03-14.08.2020 kontakt w sprawie rekrutacji telefoniczny 699 512 855 w godzinach 11.00-14.00.

 

Od 24.08.2020 do 02.09.2020 komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w pok. nr 2 (ul. Ozimska 46 A) w godz. 10.00 - 14.00, w dniu 29.08.2020 (sobota) w

godz. 9.00 - 12.00

Tel. kontaktowy 77 401 69 19

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,40
poziom rozszerzony 0,55
2 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,44

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

* Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i mogą być wybrane tylko raz.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,70
ocena końcoworoczna * 0,20
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,30
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, historii,  matematyki, fizyki i języka obcego.