Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-DKK-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
pokój 201, 203; 2. piętro
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-15:00
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dla kogo Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej?

Studia na Uniwersytecie Opolskim – jako pierwsze w Polsce – umożliwiają absolwentom zdobycie przyszłościowego zawodu asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca.

Kierowane są do:

- osób lubiących wyzwania i poszukujących nowoczesnej ścieżki kształcenia;

- nauczycieli pragnących podnieść swoje kompetencje w ramach doskonalenia zawodowego i wesprzeć swoich cudzoziemskich uczniów;

- studentów kierunków nauczycielskich chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.  

Co wyróżnia Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej?

Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej to innowacyjny i interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę humanistyczną (z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa), ale także nabywają kompetencje miękkie – niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 To studia w dwóch językach (w języku polskim i języku rosyjskim), podczas których studenci doskonalą umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym oraz uczą się od podstaw języka rosyjskiego (opanowują go na poziomie płynnej komunikatywności – B2), a także zdobywają podstawowy warsztat translatorski.

 Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej wyróżnia nie tylko nowoczesna ścieżka kształcenia, ale także nietradycyjna organizacja studiów. Studenci realizują zajęcia w sposób hybrydowy: online i stacjonarnie. Większość przedmiotów odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, więc studenci bez problemu mogą połączyć studia z pracą zawodową lub studiami na innym kierunku studiów.  

Działalność studencka

Studenci kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus, MOST, FORTHEM. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.  

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata Dwujęzyczności w komunikacji wielokulturowej oraz uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

- pełnienia funkcji tłumacza w codziennych sytuacjach szkolnych;

- umożliwiania integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi i pracownikami szkoły;

- wspierania nauczycieli w pracy z uczniem cudzoziemcem;

- rozwiązywania konfliktów powstałych na skutek różnic kulturowych;

- angażowania się w proces nauczania języka polskiego jako obcego.  

Absolwenci Dwujęzyczności w komunikacji wielokulturowej znajdują zatrudnienie m.in. w:

- szkołach publicznych i prywatnych;

- świetlicach środowiskowych;

- instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.  

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: Filologia polska i Filologia rosyjska.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.