• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia - profil praktyczny, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-LOG-S.M.2.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 21.07.2023 23:59)

Czego uczy się na kierunku logopedia II stopień o profilu praktycznym?

Studia kształcą specjalistki/specjalistów i przygotowują do pracy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach logopedycznych, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, gabinetach, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest przygotowanie pedagogiczne i ukończenie modułu nauczycielskiego). Celem kształcenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczek/słuchaczy do działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących zaburzenia mowy/kompetencji komunikacyjnej z zakresu logopedii ogólnej w pracy zarówno z dzieckiem, jak i z osobą dorosłą. Studia mogą podejmować absolwentki/absolwenci studiów pierwszego stopnia logopedii.

Program obejmuje 870 godzin zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i seminaryjnych. Wśród nich proponujemy m.in. warsztaty analizy fonetycznej wypowiedzi mówionej, diagnoza logopedyczna w praktyce, diagnoza funkcjonalna małego dziecka, opiniowanie w diagnostyce logopedycznej, metody terapii logopedycznej, terapia zaburzeń mowy i języka u osób starszych, terapia opóźnionego rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych, terapia logopedyczna dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, komunikacja wspomagająca i alternatywna, warsztaty badawcze logopedyczne, warsztaty logopedyczne do wyboru.

Dodatkowo studentki i studenci będą mieli możliwość wyboru modułu nauczycielskiego umożliwiającego zdobycie uprawnień nauczyciela logopedy, dzięki którym możliwe będzie podjęcie pracy w samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych różnego typu. Osoby kończące logopedię drugiego stopnia profil praktyczny będą w pełni przygotowane do wykonywania zawodu logopeda.

Praktyki

Niewątpliwie ogromnym walorem studiów jest półroczna praktyka zawodowa (480 godz.) odbywająca się w trzecim semestrze studiów. Celem praktyki jest zdobycie przez osoby studiujące podstawowego doświadczenia zawodowego, a także nabycie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów. Praktyka może odbywać się w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach i gabinetach logopedycznych, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest ukończenie modułu nauczycielskiego).

Działalność studencka

Studentki i studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsze osoby otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których mają możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego. Osoby studiujące kierunek mogą także działać w kołach naukowych oraz ruchach studenckich i również w ten sposób nabywać doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Osoby kończące studia logopedyczne są obecnie poszukiwanymi pracownikami m.in. w takich miejscach, jak: gabinety logopedyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, samorządowe i prywatne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły specjalne), specjalistyczne placówki ochrony zdrowia (diagnostyczne i rehabilitacyjne) oraz szpitale. Absolwentki i absolwenci będą mogli zająć się stymulacją mowy opóźnionej i korygowaniem wad wymowy, likwidacją zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych organicznie lub środowiskowo oraz profilaktyką; rehabilitacją mowy, języka i sprawności przełykania osób z uszkodzeniami układu nerwowego, a także pracować z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi i doświadczającymi trudności w emisji głosu.

Kontynuowanie nauki

Absolwentka/absolwent logopedii drugiego stopnia o profilu praktycznym może kontynuować naukę na studiach doktoranckich w formie stacjonarnej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej językoznawstwo.

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje o kierunku:

http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/

http://wfil.uni.opole.pl/logopedia/

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole

Zasady kwalifikacji

 Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia.

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

 


.