• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia nauczycielskie - Fizyka i Matematyka, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIM-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Studia nauczycielskie - Fizyka i Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 26 , (77)452 72 50, (77) 452 72 15
rekrutacja.matematyka@uni.opole.pl
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://wmfi.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

 Informacje ogólne

  Studia o nazwie Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka są to studia stacjonarne pierwszego stopnia dające możliwość uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki i matematyki w szkołach podstawowych. Absolwenci tych studiów będą mogli uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki w szkołach ponadpodstawowych kontynuując naukę i na studiach drugiego stopnia na kierunku Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka. Studia są zgodne ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz podstawą programową nauczania fizyki i nauczania matematyki w szkole podstawowej.

 Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na nauczycieli matematyki i nauczycieli fizyki. Uzyskanie kwalifikacji do nauczania dwóch przedmiotów pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w jednej wybranej szkole, bez konieczności uzupełniania etatu w kilku szkołach.

 W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne z dziedziny nauk fizycznych i matematyki. Pracownicy Instytutu cieszą się uznaniem w świecie naukowym, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są też włączeni w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

 Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej, a także profesjonalnym obserwatorium astronomicznym. Instytut zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac magisterskich.

 Studiowanie odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

 Czego uczy się na „Studiach nauczycielskich – fizyce i matematyce” ?

  Głównym celem tych studiów jest wykształcenie nauczyciela przygotowanego merytorycznie do nauczania dwóch przedmiotów – fizyki i matematyki, ale również wykazującego się bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym do pracy w szkole.

 Program kształcenia zawiera odpowiednią liczbę godzin matematyki, fizyki oraz astronomii. Program jest uzupełniony zajęciami z informatyki w celu przygotowania studentów do prowadzenia nowoczesnych lekcji i umiejętnego wykorzystania programów komputerowych oraz zasobów internetowych wzbogacających proces dydaktyczny. W programie znalazło się również wiele laboratoriów i zajęć praktycznych, przygotowujących absolwentów do prowadzenia lekcji doświadczalnych.

 W programie studiów są zajęcia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki matematyki, dydaktyki fizyki, emisji głosu a także praktyki pedagogiczne. Dzięki temu studenci nauczą się przygotowywać i prowadzić lekcje dostosowane do poziomu uczniów szkoły podstawowej z wykorzystaniem rozmaitych metod dydaktycznych.

 Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu nauk fizycznych i matematyki, wspartą o umiejętność zastosowania informatyki. Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę badawczą i różnego rodzaju przyrządy pomiarowe, będzie potrafił zaplanować oraz prowadzić pomiary i badania z wykorzystaniem tego sprzętu. Będzie posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 Działalność studencka

  W Instytucie Fizyki prężnie działają koła naukowe fizyków i matematyków. Koła naukowe tworzą studenci, którzy chcą bawić się fizyką oraz matematyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. Koła naukowe współpracują z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w kołach naukowych studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek działań to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych i matematyki wśród młodszych pokoleń. Członkowie kół naukowych jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki i matematyki oraz konferencje naukowe, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego.

 Co można robić po studiach? (Perspektywy zawodowe)

  Absolwenci kierunku Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka pierwszego stopnia zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Będą przygotowani do nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i matematyki.

 Dzięki przygotowaniu psychologicznemu i pedagogicznemu absolwent będzie dysponował umiejętnościami interpersonalnymi, umiejętnością pracy w zespole oraz będzie wykazywał samodzielność w podejmowaniu decyzji i planowaniu zadań. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy nie tylko w szkolnictwie, ale również na stanowiskach wymagających kreatywności, empatii i rozwiniętych umiejętności interpersonalnych połączonych z fachową wiedzą z zakresu nauk ścisłych, np. w placówkach wspomagających proces kształcenia, a także w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka będzie mógł kontynuować naukę na kierunku Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka II stopnia prowadzonym na Uniwersytecie Opolskim.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka lub informatyka, lub fizyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka lub informatyka, lub fizyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,50

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.