• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Optyka okularowa z elementami optometrii, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-OO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Optyka okularowa z elementami optometrii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 50, (77) 452 72 15
rekrutacja.matematyka@uni.opole.pl
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 2 (27.07.2023 00:00 – 27.09.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

Informacje ogólne

 Oferta studiów na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii jest skierowana do osób, które pragną w przyszłości pracować w zakładach optycznych, wykonywać okulary i inne pomoce wzrokowe. Są to studia I stopnia, które obejmują trzy lata nauki i kończą się egzaminem licencjackim.

 Wady wzroku stają się powszechnym problemem ludzkości. W związku z tą sytuacją, gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie rynku pracy na wykształconych specjalistów w zakresie optyki i optometrii. Kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii funkcjonuje na Uniwersytecie Opolskim od 2020 roku. Jest on odpowiedzią na aktualne oczekiwania pracodawców oraz środowiska gospodarczego regionu i całego kraju. Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności promedycznych. Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

  W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne z dziedziny nauk fizycznych. Pracownicy Instytutu cieszą się uznaniem w świecie naukowym, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są też włączeni w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych. Instytut Fizyki współpracuje też z praktykami będącymi uznanymi specjalistami z zakresu optyki i optometrii, którzy prowadzą zajęcia ze studentami.

  Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym warsztatem optycznym i pracownią optometryczną, a także pracowniami komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej, oraz profesjonalnym obserwatorium astronomicznym. Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów i uczestnictwa studentów w badaniach naukowych.

  Studiowanie odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

Charakterystyka kierunku

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał bogatą wiedzę z zakresu optyki, wzbogaconą o podstawy fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i informatyki oraz będzie miał umiejętności pozwalające na świadome posługiwanie się urządzeniami i aparaturą optyczną, pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie optyka, w tym optyka okularowego. Studenci będą mieli zajęcia w warsztacie optycznym, w którym nauczą się tworzyć od podstaw okulary. Będą też mieli zajęcia z optyki geometrycznej, falowej, instrumentalnej oraz fizjologicznej, które pozwolą im nabyć praktyczne umiejętności związane z obsługą i konstrukcją zaawansowanych przyrządów optycznych oraz zrozumieć podstawy ich działania. Poznają materiały stosowane w optyce w ramach przedmiotu Materiały optyczne i oftalmiczne. Zajęcia optyczne zostaną uzupełnione o podstawy analizy matematycznej i algebry liniowej, fizykę, biofizykę, biochemię oraz anatomię. Przedmioty te przygotują studentów do egzaminu dyplomowego i pozwolą na kontynuację studiów na studiach II stopnia. W celu lepszego przygotowania do optometrycznych studiów II stopnia oraz nabycia umiejętności współpracy z optometrystami, studenci przejdą też kurs procedur badania refrakcji oraz będą mieli przedmiot Wstęp do soczewek kontaktowych.

 Studenci kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii będą korzystać z sal dydaktycznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi uzyskanie odpowiednich kompetencji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi. Dzięki licznym zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w niewielkich grupach ćwiczeniowych zapewniony jest lepszy kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia, co istotnie wpływa na jakość nauczania i procesu uczenia się. Odpowiednie przygotowanie praktyczne ma przede wszystkim znacznie skrócić w przyszłości etap wdrażania absolwentów do pracy.

 Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy Instytutu Fizyki, jak i doświadczeni dyplomowani optycy i optometryści oraz specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 Istotną rolę w kształceniu oraz nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przyszłych optyków okularowych będzie pełniła trzytygodniowa praktyka w salonach lub zakładach optycznych.

Działalność studencka

Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków. KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Od roku 2019 działa również Koło Naukowe Fizyków Medycznych i Biofizyków.  Dzięki aktywności w KNF oraz KNFMiB studenci mogą rozwijać swoje pasje i osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to kreowanie nowych doświadczeń z fizyką oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Koła naukowe biorą czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki oraz pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Nowoczesne, interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na styku takich nauk jak fizyka - medycyna - informatyka.
Studentom wykazującym szczególne predyspozycje do pracy naukowej Instytut zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).
Program MOST umożliwia studentom studia przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).

Studenci mogą uczestniczyć w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Fizyki.

Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia warunki do rozwoju firm akademickich.

Akademickie Centrum Karier prowadzi kursy i warsztaty, pomaga w poszukiwaniu pracy, staży i praktyk.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów I stopnia mogą rozpocząć pracę w zawodzie optyka okularowego lub kontynuować dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

Ilość osób cierpiących na krótkowzroczność rośnie z roku na rok, a problemy te pogłębiają się wraz z starzeniem się społeczeństwa. W związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w zakresie optyki i optometrii. Decydując się na  studia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii, kandydat wybiera nie tylko możliwość realizacji zainteresowań, ale przede wszystkim zawód zapewniający zawodową przyszłość.

 Absolwent kierunku Optyka Okularowa z Elementami Optomertii

 ·         będzie posiadał wiedzę i umiejętności, umożliwiające pracę w zawodzie optyka okularowego i prowadzenie warsztatu optycznego,

 ·         będzie posiadał umiejętność obsługi złożonych urządzeń i aparatury optycznej,

 ·         będzie posiadał wiedzę z zakresu optyki i podstaw optometrii pozwalającą na kontynuowanie studiów na kierunku Optometria.

 Znajdzie pracę w:

 ·         salonach optycznych,

 ·         firmach projektujących, produkujących i serwisujących sprzęt optyczny oraz świadczących usługi w zakresie optyki.

 ·         firmach handlujących sprzętem optycznym.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 fizyka, matematyka lub informatyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 fizyka, matematyka lub informatyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,50

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.