Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Opolskim

Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Opolskim

 

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 

Cudzoziemiec może podjąć studia:

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą kandydaci:

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin , posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg), albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw członkowskich ww. organizacji.

Osoby legitymujące się Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz warunkach innych niż dotyczące obywateli Polski. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, nie mogą ubiegać się o stypendia socjalne.

Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali "starą maturę" zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów. Na kierunkach/specjalnościach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. Kandydaci powinni przystąpić do rekrutacji, dokonując rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz składając wszystkie wymagane dokumenty, w terminach ujętych w harmonogramie rekrutacji na studia. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów są wymagane szczególne predyspozycje, to zagraniczni kandydaci muszą wykazać posiadanie takich szczególnych uzdolnień lub umiejętności.

 

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, przeliczają oceny umieszczone na świadectwie, na oceny stosowane w „nowej maturze” w Polsce, stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30, a najwyższa liczbie 100. Przykładowe przeliczenie ocen dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi zawiera tabela:

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie
Skala ocen stosowana w Białorusi
Skala ocen „nowej matury”
12
10
100
11
9
90
10
8
80
9
7
70
8
6
60
7
5
50
6
4
40
5
3
30

 

Kandydaci mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 

Kandydaci powinni dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz złożyć wszystkie wymagane dokumenty w terminach ujętych w harmonogramie rekrutacji na studia.

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365; 2005 rok)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych(Dz. U. Nr 190, poz. 1406; 2006 rok)

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK, wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie, znajdą informacje o zakwalifikowaniu na studia na swoich kontach Internetowych (innych informacji nie będzie). Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, składają wszystkie wymagane dokumenty u Pełnomocnika Rektora UO ds. współpracy z zagranicą (Biuro Centrum Partnerstwa Wschodniego, ul. Katowicka 89)w terminach wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji na studia.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, oprócz wymaganych dokumentów składają podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji.

  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają dokument potwierdzający uprawnienie (może być potwierdzona przez Uczelnię kopia kserograficzna):

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty wszystkich cudzoziemców będą odbierane w Centrum Partnerstwo Wschodnie, ul. Katowicka 89, Collegium Civitas, pokój 326, tel. 77 452 74 96, mail centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl.

Egzamin ze znajomości języka polskiego odbędzie się w terminach (do wyboru):

30.06., godz. 10.00 do 13.00
1.07, godz. 9.00 do 14.00
11.07, godz. 9.00 do 14.00.

Egzamin odbędzie się w miejscach urzędowania komisji rekrutacyjnych komisji rekrutacyjnej kierunku, na którym zamierza studiować kandydat. Komisje rekrutacyjne.

Uczestnicy Językowej Szkoły Letniej mogą zdawać egzamin na zakończenie kursu.

Pytania należy kierować pod adresem Centrum Partnerstwo Wschodnie.

 

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Zasady odpłatności za studia

 

W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. kształcenia i studentów może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Prorektor ds. kształcenia i studentów na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie. W tym celu należy złożyć podanie bezpośrednio do Prorektora ds. kształcenia i studentów.

 

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Opolu

Nr konta: 88-1090- 2138-0000-0005-5600-0076

SWIFT: WBK PPLPP

 

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z:

 

Pełnomocnik Rektora UO ds. współpracy z zagranicą
mgr Liudmyla Kashko

               45-061 Opole, ul. Katowicka 89
               tel. +48 77 452 7496
               e-mail:
centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl

 
 
Dział Nauczania

45-061 Opole

ul. Katowicka 87B

tel. +48 77 452 73 99, +48 77 452 73 98

e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl