Europa Master, czyli zostań Europejskim Magistrem

Założenia programu EUROPA MASTER

EUROPA MASTER jest unikatowym programem w zakresie studiów europejskich umożliwiającym uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja). Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Program studiów

Studia EUROPA MASTER trwają 4 semestry. Program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów na Uniwersytecie Opolskim dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze jest język angielski.

Podczas drugiego semestru odbywanego przez uczestników na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na kolejnych zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także, w szczególności, na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników posiadających niewystarczający poziom znajomości języka niemieckiego.

Głównym przedmiotem trzeciego semestru studiów na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon jest prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane są wyłącznie po francusku.

Czwarty semestr studiów jest przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe, studenci sami wybierają uczelnie w której piszą pracę i przystępują do egzaminów. 

Finansowanie studiów

Okresy studiów odbywane przez studentów poszczególnych państw w uczelniach innych niż ich uczelnie macierzyste są zasadniczo finansowane ze środków programu Erasmus. Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł.

Aplikacja do programu EUROPA MASTER

Uczestnikami programu EUROPA MASTER mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, w tym w szczególności politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub socjologii, a także prawa, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków studiów, na których kandydaci mogli zdobyć minimum 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych. W momencie składania dokumentów aplikacyjnych studenci ostatniego semestru wyżej wymienionych kierunków studiów są zobowiązani do przedstawienia Transcript of Records za cały okres studiów wskazującego na uzyskanie, do momentu wstępnego aplikowania do programu, przynajmniej 135 ECTS.

W momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

W związku z koniecznością orzeczenia czy kandydaci spełniają wymagane warunki, dokumenty zgłoszeniowe do programu EUROPA MASTER na rok akademicki 2013/2014 należy składać do 15 maja 2013 r. Osoby, które z powodzeniem przejdą proces preselekcji, zarówno na poziomie Uniwersytetu Opolskiego, jak i uczelni partnerskich, zostaną zaproszone do udziału w dalszej części procedury aplikacyjnej.

Wszelkich informacji na temat programu Europa Master udzielają pracownicy Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego:

Dr Joanna Kulska jkulska@uni.opole.pl

Dr Barbara Curyło bcurylo@uni.opole.pl

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKACJI

oraz
lub