Najczęściej zadawane pytania

1.Czy znana jest ilość punktów potrzebna do dostania się na studia w latach ubiegłych?

Nie prowadzimy statystyk dotyczących ilości punktów potrzebnych do zakwalifikowania się na studia w latach ubiegłych.

 

2. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na UO?

Rejestracja kandydatów na UO na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 24 kwietnia 2017 r.

 

3. Gdzie można znaleźć ogólne zasady rekrutacji na UO?

Ogólne zasady rekrutacji na UO regulują Uchwały Senatu UO, które są opublikowane na stronie UO -
https://rekrutacja.uni.opole.pl/kierunki.php?op=show&tryb=katalog&p=1&sk=opis&sm=a&search=&kategoria=

4. Jakie przedmioty są wymagane na konkretny kierunek?

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji (wymaganych przedmiotów, sposobów naliczania punktów rankingowych itp.) są umieszczone w Informatorze elektronicznym. Dostęp do informatora za pomocą opcji umieszczonych po lewej stronie w części Katalog.

5. Co to znaczy "nowa" i "stara" matura?

Termin "nowa" matura oznacza maturę zdana w latach 2005 i nastęþnych.

Wszystkie pozostałe roczniki maturalne to "stara" matura.

 

6. Ile wynosi i gdzie mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN za każdy wybrany kierunek.

Wpłaty dokonywane są na konto bankowe kandydata wygenerowane po zakończeniu rejestracji w internecie.

Konto do wpłaty jest inne dla każdego kandydata. Końcowe 11 cyfr to numer PESEL kandydata.

W celu uniknięcia problemów prosimy o nie dokonywanie wpłat na inne konta uczelni.

Opłatę rekrutacyjną (na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata podczas rejestracji) można wpłacić

w bankach (informacja o wpłacie pojawi się w ciągu 48 godzin na stronie kandydata).

W przypadku stwierdzenia braku informacji o wpłacie proszę reklamacje zgłaszać osobiście w kwesturze.

Plac Kopernika 11a, Collegium Minus, pok. 11 lub 12c.  

 

7. Nie mogę się zarejestrować, gdyż PESEL jest już zajęty?

Sytuacja taka może się zdążyć w wyniku pomyłki lub złośliwego zajęcia numeru PESEL.

Kandydat taki powinien zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w Centrum Informatycznym, pok. 68, ul. Katowicka 91-93 (DS Spójnik) w godz. 8.00-16.00. Tel. +48 (77) 452-70-90

 8. Kandydat błędnie określił rodzaj matury lub podał przedmioty maturalne?

Jeśli kandydat błędnie określił rodzaj matury na "nową" a zdawał starą i omyłka wyjdzie na jaw po 11 lipca br., to kandydat nie ma szans w tej rekrutacji. Powinien ten fakt zgłosić odpowiedniej komisji rekrutacyjnej.

Jeśli kandydat błędnie określił przedmioty maturalne, to może je poprawić w trakcie trwania rejestracji na dany kierunek, jednak wcześniej powinien wyrejestrować się ze studiów na których wybrał błędny egzamin i po jego poprawieniu zarejestrować jeszcze raz.

9. Nie znam jeszcze numeru dyplomu licencjata?

Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

10. Kandydat wpłacił na niewłaściwe konto?

Kandydat powinien się zgłosić osobiście z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty w kwesturze.

Plac Kopernika 11, Collegium Minus, pok. 11 lub 12c.

 

11. Czy dokumenty kandydat musi złożyć w komisji rekrutacyjnej osobiście?

Nie, ale podanie na studia i deklaracja o podjęciu studiów na UO muszą być podpisane przez niego.

 

12. Jaka jest możliwość podjęcia studiów na UO przez kończących szkołę średnią zagranicą?

Kandydat, który ma zagraniczną maturę jest traktowany w rekrutacji jako "staromaturzysta". Weryfikacji świadectwa (czy odpowiada naszej maturze) dokonuje kuratorium .

 

13. Jakie oceny wpisać w pozycji "Wprowadź egzaminy maturalne i wyniki matury"?

Kandydaci wpisują swoje oceny maturalne (najlepiej wszystkie). Jeśli Kandydat nie zdawał na maturze wymaganego na jakiś kierunek przedmiotu, a istnieje możliwość wybrania w jego miejsce oceny końcoworocznej z danego przedmiotu - to kandydat wpisuje tą ocenę (np. ocena- dobry to należy wpisać 4).

 Np. "stara" matura


Przykład: ADMINISTRACJA

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0.1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0.1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest przez system na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu (kandydat sam nie przelicza oceny tylko wpisuje tak jak na świadectwie) i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka lub geografia. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

Na kierunku Administracja wymagany jest język polski, język obcy i przedmiot do wyboru -historia, WOŚ, matematyka lub geografia.Dopuszcza się możliwość zastąpienia ocen z matury ocenami końcowo rocznymi dla przedmiotów historia, WOŚ lub geografia jeśli kandydat ich nie zdawał na maturze.

"nowa" matura

Przykład: EKONOMIA

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru**

 

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, historii lub geografii.
**Przedmiot do wyboru: geografia lub historia. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

Na kierunku Ekonomia wymagana jest matematyka pisemna na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub (gdy kandydat nie zdawał na maturze) ocena końcoworoczna; język obcy pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz jeden z przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub (gdy kandydat nie zdawał na maturze) ocena końcoworoczna z przedmiotów geografia lub historia.

14. Problem z zapisaniem danych w zakładce wykształcenie (np. problem z zapisaniem wybranej szkoły).

Zwracamy uwagę, że w zakładce wykształcenie obowiązkowo oprócz nazwy ukończonej szkoły średniej należy wpisać dane dot. instytucji wydającej dokument (dół formularza - w przypadku nowej matury taką instytucją jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). 

15. Problem z zapisaniem adresu korespondencyjnego dla studentów zagranicznych.

Konieczne jest wybranie w zakładce Kandydaci zagraniczni właściwej wartości dla pola Źródło finansowania nauki oraz dla pola

Podstawy przebywania na terytorium Polski.

Wtedy system pozwoli zapisać adres korespondencyjny.

16. Gdzie mogę zobaczyć wyniki rekrutacji?

Po upływie daty ogłoszenia wyników będą one dostępne na indywidualnych kontach kandydatów.

17. Co zrobić gdy nie mogę wgrać do systemu zdjęcia do legitymacji?

Zdjęcie powinno mieć proporcje 500x625 pikseli(lub wielkokrotność tych wymiarów)  i max 2MB. Aby dostosować zdjęcie do wymagań systemu IRK nalezy je wykadrować. Szczegóły takiej operacji mozna znaleźć w tym dokumencie: https://rekrutacja.uni.opole.pl/dokumenty.php?op=info&id=2022

18. Adres na jaki można wysłać dokumenty.

Korespondencję rekrutacyjną proszę kierować na adres:

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11a

45-040 Opole

Na kopercie musi być nazwa kierunku, na który kandydat aplikuje.