Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po rejestracji należy  dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:   1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
  3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.plw nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

 

Opłaty za studia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 12/2016 z dnia 26 kwietnia 2016: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 roku dotyczące wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim