Terminy rekrutacji

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 12 grudnia 2016 rokua kończy 9 lutego 2017 roku. Dokumenty można składać od 23 stycznia 2017 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2017 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie  będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 24 lutego 2017 roku (koniec sesji poprawkowej na UO). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 18 kwietnia.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 8 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 20 lipca. Wyjątek stanowi II stopień English Philology i Germanische Philologie. Rejestracja na te studia kończy się 18 września, a 20 września odbędą się egzaminy.

11 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa). Obie kategorie kandydatów muszą złożyć komplet dokumentów w kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie od 11 do 18 lipca br. w dni powszednie od  godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Do dnia19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 20 do 25 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów.

Na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych listy zakwalifikowanych będą ogłaszane do 22 lipca. Dokumenty należy składać do 5 września.

Przed 11 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II terminie rekrutacji rozpocznie się 12 lipca na studia stacjonarne, a na studia niestacjonarne - 23 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Informacji na temat II terminu rekrutacji i kierunkach studiów na które się odbywa, szukaj w "Aktualnościach".

Pobierz pełny harmonogram rekrutacji