• log in
 • create an account

Personal data processing information

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres jak w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) – czyli wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. W przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu dokumentowania przebiegu studiów, ewidencji i administracji wypożyczeni w Bibliotece UO oraz będą wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji na studia.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do zakończenia rekrutacji (lub do czasu usunięcia przez panią/Pana konta w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach), w razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat od daty zakończenie studiów.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. Posiada Pani/Pan w procesie rekrutacji na studia również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych polega na usunięciu swojego konta z systemu rekrutacji, wycofanie zgody można również  przesłać e-mailem na adres rekrutacja@uni.opole.pl, adresy do poszczególnych Komisji rekrutacyjnych dostępne na stronach zawierających opis oferty studiów,  pocztą tradycyjną na adres jak w punkcie 1 lub zgłosić osobiście stawiając się w miejscu pracy Komisji – w tym przypadku dane i konto usuwa administrator systemu.
 12. Wszystkie przetwarzane przez UO Pana/Pani dane osobowe są dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego konta w systemie informatycznym obsługującym rekrutację na studia (IRK), systemie obsługi Studiów – USOS, lub w dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.
 13. W celu realizacji praw, uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, należy złożyć wniosek do Inspektora Ochrony Danych.
 14. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Opolski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Opolski w związku z rekrutacją na studia.