Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia i Kultura, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-HIK-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Historia i Kultura
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

 Informacje ogólne

 Studia magisterskie na kierunku stanowią naturalną kontynuację studiów licencjackich na kierunkach Historia, Historia i Teraźniejszość 40+, Filozofii, Muzykologii i Coachingu Filozoficznego. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat dziejów kultury, społeczeństw i polityki oraz powiązanie ich z refleksją filozoficzną. Pozwala to spojrzeć na dzieje cywilizacji jako na przestrzeń, na której polityka, sztuka i filozofia wzajemnie kształtują wspólne cele poznawcze.

 Student będzie miał szansę wnikliwie przeanalizować poszczególne zagadnienia historyczne i filozoficzne. Będzie mógł się zapoznać z problematyką wyrastającą na styku się tych dwóch dziedzin wiedzy, a więc z zagadnieniami historiozoficznymi, problemami metodologii historii i statusu poznawczego wiedzy historycznej.

 Podczas studiów student będzie też przygotowywał się do pracy naukowej poznając aparat metodologiczny historii. Będzie nabywał umiejętności sprawnej pracy intelektualnej oraz wprawiał się w pisaniu tekstów o charakterze ściśle naukowym. W towarzystwie doświadczonych badaczy będzie mógł nabrać właściwych nawyków pisarskich i dookreślić w sposób świadomy swoje zainteresowania badawcze.

 Czego uczy się na Uniwersyteckich Studiach Humanistycznych?

 Podczas studiów student zapozna się z szeregiem szczegółowych zagadnień historycznych, filozoficznych i muzykologicznych od Oświecenia Ateńskiego, przez dzieje poszczególnych krajów i regionów Europy, przez historię regionalną, aż do głównych zagadnień współczesności. Z bogatego zestawu kursów do wybory studenci będą mogli wybrać te, które szczególnie wiążą się z ich zainteresowaniami naukowymi i wskazać własną ścieżkę badawczą w obrębie trzech dyscyplin badawczych: historii, filozofii i muzykologii.

Przedmiowy podstawowe i kieronkowe

Główne problemy świata współczesnego, Mikro historia, Polityka historyczna, Historia cywilizacji, Spory o historię. Historia historiografii, Turystyka historyczna, Historia w przestrzeni publicznej, Elementy statystyki i demografii historycznej, Historia i teraźniejszość, Sofiści i Sokrates, Filozofia i rewolucja naukowa, Historia form i gatunków muzycznych, Historia estetyki muzycznej, Panteon postaci historycznych, Historia sztuki, Historia w archiwach zapisana, Muzyka PRL-u, Śląsk we współczesnej historiografii muzycznej, Od folkloru do folku, Współczesne spory filozoficzne.

 

Przedmioty do wyboru

 Historia życia monastycznego, Poczet książąt i księżniczek śląskich, Dzieje Bizancjum, Obrzędowość religijna od czasów najdawniejszych, Rzemiosło i kultura w ujęciu archeologicznym i historycznym, Rezydencje w krajobrazie kulturowym, Panorama społeczna średniowiecznej Europy, Polacy na emigracji, Historia Rosji, Historia dyplomacji, Teorie spiskowe w dziejach i ich weryfikacja, Wielokulturowość Śląska, Historia Niemiec, Historia władztwa Habsburgów, Wielokulturowość Kresów wschodnich, Za kulisami króla instrumentów - o organach i nie tylko, Religijna kultura muzyczna, Polska tradycyjna kultura muzyczna, Czarne kropki na pięciolinii – warsztaty czytania nut, Filozofowanie poza dobrem i złem, Ekofilozofia, Tajemnica sztucznej inteligencji, Femnizm, Udział w badaniach naukowych, Humanistyka w praktyce. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, Prasoznawstwo, Zabytki Opola, Historia książki i zbiorów bibliotecznych, Humanista w przestrzeni cyfrowej.

 

Działalność studencka

 W Instytucie Historii swoje zainteresowania studenci mogą realizować w ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z terenu Śląska i całej Polski na tle Słowiańszczyzny Zachodniej, historii Wikingów, kultury Piktów, odkryć archeologicznych jako źródeł do badania kultury oraz przygotowania do pracy na stanowiskach archeologicznych. Obecnie zajmuje się również sporządzeniem archeologicznych opracowań naukowych, poznawaniem zabytków ruchomych, ich datowaniem, bierze udział w badaniach wykopaliskowych, rekonstrukcjach kultury dawnej, kuchni średniowiecznej i magii. Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej ,organizuje wykłady, konferencje i spotkania. Wydaje również periodyk „HiStory”, którego celem jest umożliwienie studentom doskonalenia swoich umiejętności pisarskich, a także popularyzacja historii poprzez przedstawienie jej w przystępny sposób. Oba Koła czynnie uczestniczą i współorganizują konferencje naukowe adresowane do studentów i doktorantów pt. Cultura Animi. Prócz tego studenci biorą czynny udział wraz z wykładowcami w wyjazdach naukowo-badawczych na Ukrainę, Sycylię i w inne regiony Europy. Katedra Filozofii współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pogadalnia”, a w ramach tej współpracy organizuje spotkania coachingowe i filozoficzne. Tradycją filozofii na Uniwersytecie Opolskim jest również organizowanie cyklu Opolskie Spotkania Filozoficzne, w ramach których odbyło się już około stu czterdziestu spotkań z filozofami i ludźmi kultury.

 Studentów zapraszamy także do udziału w pracach Koła Naukowego Studentów Muzykologii, które zostało założone w 2011 r. Od tej pory skupia ono prawdziwych pasjonatów i badaczy muzyki – zarówno w jej obszarze praktycznym, jak i teoretycznym. Stwarza studentom możliwości jeszcze bardziej efektywnego poznawania i zgłębiania tajników nieograniczonego świata muzyki, zdobywania nowych doświadczeń oraz poszerzania horyzontów. Młodzi naukowcy mają tu okazję spełniania swoich pasji, rozwoju talentów oraz odkrywania nowych możliwości.

 Członkowie Koła Naukowego biorą udział w licznych wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach, organizowanych zajęciach terenowych oraz zjazdach i konferencjach, odbywających się w kraju i zagranicą. Ponadto do ich aktywności należy współorganizacja warsztatów, mistrzowskich kursów interpretacji literatury muzycznej oraz seminariów naukowych prowadzonych przez wyśmienitych gości w postaci polskich i zagranicznych profesorów, m.in. z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Japonii czy Kuby.

 Studenci stale współpracują z opolskimi rozgłośniami radiowymi. Biorą również udział w spotkaniach ze znanymi muzykami, producentami i wydawcami polskiego rynku muzycznego. Organizują liczne koncerty muzyki organowej, fortepianowej i chóralnej. Biorą aktywny udział w życiu kulturalnym, dzięki możliwości śpiewania w chórze i zespole wokalnym opolskiej muzykologii.

 Co można robić po studiach z zakresu historii?

 Pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, w mediach, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych. Studia Historia i Kultura przygotowują również do rozpoczęcia samodzielnej pracy badawczej.

 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: historia, historia i teraźniejszość 40+, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia sztuki, filologia, kulturoznawstwo, filozofia, muzykologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, arcgeologia, etnologia.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1