Utwórz konto

Klauzula Informacyjna dla IRK

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@uni.opole.pl lub poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów, ewidencji i administracji wypożyczeni w Bibliotece UO oraz wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, zakres przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji na studia.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;
 7. Dane przechowywane będą :
  • kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów - przez 6 miesięcy (od daty zwrócenia kandydatowi oryginałów dokumentów)
  • w przypadku zakwalifikowania i podjęcia przez kandydata studiów przez okres 50 lat od daty zakończenie studiów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Wszystkie przetwarzane przez UO Pana/Pani dane osobowe są dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego konta w systemie informatycznym obsługującym rekrutację na studia (IRK), systemie obsługi Studiów – USOS, lub w dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Opolski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.