Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Optyka okularowa z elementami optometrii, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-OO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Optyka okularowa z elementami optometrii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48,
pok. 185 (I piętro)
(77) 452 72 50
instfiz@uni.opole.pl
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 12:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi stanowią 2/3 stanu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki. Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i  badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności pro medycznych, doświadczoną kadrę przygotowaną do prowadzenia tego typu studiów oraz dobrze wyposażone pracownie. Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Niewielkie grupy ćwiczeniowe zapewniają dobry kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia co istotnie wpływa na jakość nauczania.

 

Charakterystyka kierunku

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i informatyki oraz wykształcenie umiejętności, które pozwalają na świadome wykorzystanie urządzeń i aparatury optycznej potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty. Jest to zawód związany z pracą w usługowym zakładzie optycznym przy dobieraniu i wykonywaniu okularów, a także soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych.
Kształcenie ogólne obejmuje m.in. podstawy analizy matematycznej i algebry liniowej, fizykę, biofizykę, biochemię oraz anatomię. Kształcenie specjalistyczne obejmuje m.in. optykę geometryczną i fizyczną oraz optykę widzenia, materiały i przyrządy optyczne, procedury badania refrakcji, słabowidzenie i pomoce wzrokowe, optykę w miejscu pracy oraz wstęp do soczewek kontaktowych. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy Instytutu Fizyki, dyplomowani optycy i optometryści oraz specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
Kształcenie na tym kierunku pozwoli na przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optyki. Profil kierunku, umożliwi studentom także doskonalenie swojego warsztatu naukowego, dzięki uczestniczeniu w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki oraz pozwoli na uzyskanie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Program kierunku został przygotowany w taki sposób, by kształcić absolwentów o profilu wymaganym na rynku pracy i uwzględnić oczekiwania środowiska gospodarczego regionu. Istotną rolę w kształceniu oraz nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przyszłych optyków okularowych pełni 3-tygodniowa praktyka w zakładach optycznych.

 

Działalność studencka

Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków. KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF silnie współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Od roku 2019 działa również Koło Naukowe Fizyków Medycznych i Biofizyków.  Dzięki aktywności w KNF oraz KNFMiB studenci mogą rozwijać swoje pasje i osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to kreowanie nowych doświadczeń z fizyką oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Koła naukowe biorą czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki oraz pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Nowoczesne, interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na styku takich nauk jak fizyka - medycyna - informatyka.
Studentom wykazującym szczególne predyspozycje do pracy naukowej Instytut zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).
Program MOST umożliwia studentom studia przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus (University of Cordoba w Hiszpani).
Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).
Studenci mogą uczestniczyć w pracach badawczych jednostek Instytutu.
Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia warunki do rozwoju firm akademickich.
Akademickie Centrum Karier prowadzi kursy i warsztaty, pomaga w poszukiwaniu pracy, staży i praktyk.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów I stopnia mogą rozpocząć pracę w zawodzie optyka okularowego lub kontynuować dalsze kształcenie na studiach II stopnia.
Ilość osób cierpiących na krótkowzroczność rośnie z roku na rok, a problemy te pogłębiają się wraz z starzeniem się społeczeństwa. W związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w zakresie optyki i optometrii. Decydując się na  studia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii, kandydat wybiera nie tylko możliwość realizacji zainteresowań, ale przede wszystkim zawód zapewniający zawodową przyszłość.
Absolwent kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii będzie przygotowany do:
•    prowadzenia warsztatu optyka okularowego, gabinetu pomiaru wad wzroku oraz współpracy z lekarzem okulistą w przypadku chorób oka;
•    prawidłowego dobierania sprzętu i metod pomiarowych aby prowadzić  pomiary wad wzroku.
•    właściwego doboru korekcji okularowej, opraw okularowych oraz aplikacji soczewek kontaktowych;
•    pracy w zakładach projektujących, produkujących lub dystrybuujących sprzęt optyczny;
•    samodzielnej i zespołowej pracy badawczej: dyskusji o wynikach pracy, formułowania wniosków oraz przygotowywania dokumentacji badań teoretycznych i eksperymentu.
Zdobyte przez kandydata kompetencje są zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki dla zawodu optyka okularowego.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 fizyka, matematyka lub informatyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 fizyka, matematyka lub informatyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,40

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.