• zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Teologiczno-Katechetyczne

Szczegóły
Kod 5-SP-TK.3
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Studia Teologiczno-Katechetyczne
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A
45-342 Opole (wejście od parkingu)
tel. (+48) 77 44 23 768
dziekanatwt@uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 2 (01.12.2022 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.12.2021 08:00 – 15.04.2022 23:59)

Informacje ogólne

    Kwestia kwalifikacji nauczycieli religii jest regulowana na drodze Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej. Porozumienia wypracowane w roku 1993 oraz 2000 zawierały dążenie do dostosowania kwalifikacji nauczycieli religii do powszechnie obowiązujących wymagań wobec nauczycieli, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki lekcji religii, a także uwzględnieniu możliwości kadrowych Kościoła.
    Od roku 2007 prowadzono rozmowy dotyczące wypracowania nowego Porozumienia, które zawarte zostało 31 maja 2016 roku. Kolejne Porozumienie podpisane zostało 3 kwietnia 2019 roku i weszło w życie z dniem 1 września 2019 roku. W znowelizowanym dokumencie stwierdza się, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ukończyła teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski (zob. § 1 pkt 3; § 2 pkt 3; § 3 pkt 1; §4 pkt 1 Porozumienia z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).

Obszar kształcenia: Nauki teologiczne.

Tryb studiów: niestacjonarne

Koszt: 1500 zł/semestr
Okres trwania studiów podyplomowych: 3 semestry
Liczba godzin zajęć: 600 + praktyka (90 godz.)
Liczba punktów ECTS: 65

Kierownik studiów:
ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO, Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii WTUO

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w piątki i soboty.

Czego uczy się na studiach Teologiczno-Katechetycznych?

Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku,
w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii (dalej: Uchwała) Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a także nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych
z przedmiotów katechetycznych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Program SPTK stworzony w oparciu o Uchwałę obejmuje trzy zasadnicze części: Teologia, Katechetyka oraz Praktyki szkolne w zakresie dydaktycznym. Realizacja tych trzech części podzielona została w planie studiów na trzy semestry.

Co można robić po tych studiach podyplomowych?


Absolwent Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie
z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.). Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.
    Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem specjalnych.
Inne przewidywane obszary zatrudnienia absolwentów to:

 • praca duszpasterska w parafii;
 • praca w różnych agendach kościelnych na poziomie episkopatu, diecezji, parafii i ruchów; 
 • profesjonalna animacja stowarzyszeń, ruchów społecznych, fundacji;
 • praca formacyjna oraz praca o charakterze etyczno-wychowawczym.Dane adresowe
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A
45-342 Opole
(wejście od parkingu)

tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacjiPoczątek rekrutacji: 6 grudnia 2021
Studia Teologiczno-Katechetyczne (STK) przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych - wygnerowane z systemu IRK
 2. Scan dyplomu ukończenia studiów.
 3. Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP podmiotu.
 4. Scan dokumentu stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
 5. Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - wydruk z systemu IRK
 6. Rekomendacja proboszcza miejsca zamieszkania.


O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań!

Limit miejsc: 30.
Minimalna liczba słuchaczy warunkująca otwarcie studiów: 25

W przypadku zgłoszenia się liczby studentów mniejszej od wymaganej kierownik studiów może podjąć decyzję o ich zawieszeniu.