Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FG-D2] Germanistik, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FG-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistik
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe niemiecki
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Plac Staszica 1, 45-052 Opole,
tel: +(48) 077 452 73 80
ifg@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.germanistyka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
Studia stacjonarne II stopnia
 
Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród trzech atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik (filologia germańska) oferowane są następujące specjalności do wyboru:

 • Lingwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa (Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation)
 • Literatura, kultura, zarządzanie kulturą (Literatur, Kultur, Kulturmanagement)
 • Język niemiecki jako obcy i ojczysty – specjalność nauczycielska (Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt)

Student wybiera jedną z powyższych specjalności i wówczas przedmioty specjalnościowe stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Absolwent kierunku filologia germańska posiada obok wysokiej kompetencji językowej (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na filologii germańskiej otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranej specjalności umiejętności translatorskie, dydaktyczne, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu pozwalają na podjęcie pracy jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia Germańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

tel: +(48) 077 452 73 80

e-mail: ifg@uni.opole.pl

 

lub na stronie internetowej:

http://ifg.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia z odpowiednią znajomością języka niemieckiego.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Rozmowa kwalifikacyjna

1

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku niemieckim i dotyczy wybranych zagadnień z literaturoznawstwa i językoznawstwa. 

Kandydaci, którzy uzyskali tytuł licencjata w UO mogą być zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a do rankingu będzie brana ocena z egzaminu licencjackiego i średnia ocen ze studiów.