Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FG-D3] Germanistik, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FG-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistik
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe niemiecki
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Plac Staszica 1, 45-052 Opole,
tel: +(48) 077 452 73 80
ifg@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.germanistyka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 Studia stacjonarne I stopnia

Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród pięciu atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

 

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

W ramach kierunku Germanistik studenci studiów I stopnia (licencjackich) wybierają spośród następujących specjalności:

1) Translatoryka (tłumaczenia) (Translatorik)

2) Język niemiecki w prawie i gospodarce (Deutsch in Recht und Wirtschaft)

3) Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska (Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen)

4) Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim (Germanistik-Lehramt mit erweitertem Englischunterricht)

5) Filologia germańska z językiem niderlandzkim (Germanistik mit Niederländisch)

 

Ad. 1) Poza klasycznym germanistycznym wykształceniem studenci specjalności "Translatorik" dzięki większej ilości przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu tłumacza zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych).

Ad. 2) Studenci specjalności "Deutsch in Recht und Wirtschaft" poza klasycznym germanistycznym wykształceniem zdobywają podstawową wiedzę w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktyczną znajomość j. niemieckiego prawniczego i ekonomicznego.

Ad. 3) Wartością dodaną w przypadku specjalności nauczycielskiej "Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen" są zajęcia przygotowujące do nauczania j. niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym. Dzięki nim studenci tej specjalności są teoretycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela - uzyskują uprawnienia do nauczania j. niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Ad. 4) Studenci specjalności "Germanistik-Lehramt mit erweitertem Englischunterricht" zdobywają klasyczne germanistyczne wykształcenie oraz uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela j. niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym (w przedszkolach i szkołach podstawowych). Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie j. angielskiego i podstawową orientację w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

Ad. 5) Specjalność "Germanistik mit Niederländisch" oferowana jest w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jej absolwenci poza klasycznym germanistycznym wykształceniem uzyskują wyższą średniozaawansowaną znajomość j. niderlandzkiego (B2), dzięki czemu stają się poszukiwanymi pracownikami instytucji i przedsiębiorstw międzynarodowych. Nauka j. niderlandzkiego odbywa się od podstaw.

 

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia germańska (Germanistik).

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia Germańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

tel: +(48) 077 452 73 80

e-mail: ifg@uni.opole.pl

 

lub na stronie internetowej:

http://ifg.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

Kandydaci z NOWĄ MATURĄ

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,55
poziom rozszerzony 0,30
2

j. niemiecki

pisemna

poziom podstawowy 0,45
poziom rozszerzony 0,70

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Kandydaci ze STARĄ MATURĄ

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.niemiecki

część pisemna matury

0,80

2.

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z pkt. 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze.