Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-JPP-S.L.3] Języki, prawo, przedsiębiorczość, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JPP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Języki, prawo i przedsiębiorczość
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Języki, prawo, przedsiębiorczość na UO - informacje ogólne   

Kierunek Języki, prawo, przedsiębiorczość to innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie liderów biznesu i kadr nowego typu, zapewniając wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne i prawne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną).

Ten pierwszy międzywydziałowy kierunek (prowadzony na Wydziale Filologicznym i Wydziale Prawa i Administracji) na Uniwersytecie Opolskim kształci specjalistów biegle posługujących się językami obcymi oraz efektywnie stosującymi przepisy prawa w działalności zawodowej. Połączenie to jest odpowiedzią na głosy ze strony przedsiębiorców oczekujących na absolwentów prężnie poruszających się na w świecie zmieniających się przepisów, a jednocześnie władającymi językami obcymi.

Atutem kierunku jest nauka języka czeskiego, szczególnie pożądanego na Opolszczyźnie, graniczącej z Republiką Czeską. Oferta jest również skierowana do coraz liczniejszej grupy cudzoziemców, zainteresowanych w przyszłości np. podjęciem współpracy ukraińsko-polskiej, (wersja z językiem polskim jako obcym)

Czego uczy się na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość:

Celem kształcenia na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość jest przygotowanie absolwentów legitymujących się znajomością języków obcych oraz wyposażonych w wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.  

Studia na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość zapewniają umiejętność biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi. Ich absolwent zdobywa też ogólną wiedzę o języku i elementach kultury (w tym kultury biznesu) kraju obszaru językowego właściwego dla wybranej opcji językowej. W ramach modułu przedmiotów z obszaru nauk społecznych zyskuje wiedzę na temat podstaw ekonomii, zarządzania oraz elementów prawa w tym z zakresu prywatnego i publicznego prawa gospodarczego, co przygotowuje zarówno do prowadzenia własnej działalności, jak i podjęcia pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.

Studenci mają do wyboru dwa z proponowanych trzech bloków, w ramach których zyskują dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie: przekładu urzędowego, redakcji tekstów urzędowych lub kultury biznesu.

W ramach studiów na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa, która może być realizowana w firmach urzędach/instytucjach, oferujących zatrudnienie w sektorze administracyjno-biurowym, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych.

Język wykładowy:

polski, polski dla obcokrajowców, czeski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

·         zajęcia praktyczne z języków obcych

·         przedmioty z zakresu nauk prawnych w ramach modułu podstawowego (m. in.: wprowadzenie do metod pracy prawniczej, podstawy prawa publicznego i prywatnego, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy ekonomii, prawo biznesu, prawo Unii Europejskiej oraz zarządzanie przedsiębiorstwem)

  • przedmioty z zakresu nauk prawnych w ramach modułu kierunkowego (m. in.: zarządzanie projektami, egzekwowanie roszczeń w obrocie cywilnoprawnym prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych i prowadzenie dokumentacji ZUS, prawo pracy i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prawo zamówień publicznych i przygotowanie dokumentacji przetargowej, negocjacje prawne, prawo bankowe)
  • przedmioty do wyboru w ramach bloków: przekład użytkowy, redakcja pism urzędowych, kultura biznesu
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Dziedziny nauki wykładane na specjalności:

dziedzina nauk humanistycznych (dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo)

 dziedzina nauk prawnych (dyscypliny: nauki o administracji, prawo)

 Dlaczego warto studiować Języki, prawo, przedsiębiorczość na Uniwersytecie Opolskim?

Kierunek Języki, prawo, przedsiębiorczość to nowatorski, odpowiadający wymaganiom współczesności kierunek łączący w sobie wiedzę filologiczną z praktyczną znajomością wybranych zagadnień z dziedziny prawa i przedsiębiorczości.

O wyjątkowości kierunku decyduje:

·         interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie praktycznej nauki języków obcych z przedmiotami z zakresu prawa i przedsiębiorczości)

·         wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa z obu prowadzących kierunek wydziałów: Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji

 Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne lub staże w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Ołomuniec, Ostrava, Opava, Pardubice, Hradec Králové).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ponad dziesięciu kołach naukowych istniejących zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i na Wydziale Filologicznym.

Co można robić po tych studiach?

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, gdzie liczy się bardzo dobra znajomość języka obcego a także wymagana jest orientacja w przepisach prawa.

Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w sektorze prywatnym a także w podmiotach publicznych na stanowiskach wymagających znajomości prawnej obsługi procesów biznesowych. Ma wiedzę o systemie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej. Wiedza w zakresie zarządzania i   pozwala na bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bądź na dołączenie do grona wykwalifikowanych specjalistów w firmach prowadzących współprace międzynarodową.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość może kontynuować naukę na kierunkach np.  administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, języki obce w dyplomacji, język biznesu.

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:
Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
Tel.
(77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl 


Zasady kwalifikacji

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Do wyboru: j. rosyjski, angielski, niemiecki

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy**

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

 *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Do wyboru: j. rosyjski, angielski, niemiecki