Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-FZ.E-S.L.3] Filozofia, sp. etyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-FZ.E-S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Filozofia, sp. Etyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Filozofii
Uniwersytet Opolski
Ul. Katowicka 89, pok. 322
godz. przyjęć: 10:00-15:00
Tel. +48 77 452-74-91 lub
Tel. +48 77 452 74 80
E-mail: filozofia@uni.opole.pl
W sierpniu dokumenty przyjmuje:
Dział Nauczaniu
ul. Katowcka 87B, DS „Niechcic”, parter, tel. 77 452 73 98, 77 452 73 99
E-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.filozofia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studiowanie filozofii pozwala studentom na dużą swobodę w poszukiwaniu ich ścieżki rozwoju. W Instytucie panuje życzliwa atmosfera, studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich inicjatyw. Kadra naukowa ściśle współpracuje ze studentami w organizowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju naukowego studiujących filozofię oraz popularyzują ją wśród młodzieży szkolnej, studentów innych kierunków i mieszkańców Opola. Posiadanie przez Instytut uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii umożliwia absolwentom kontynuowanie przygody z tą fascynującą dziedziną myśli ludzkiej.

 

Czego uczy sie na filozofii?

Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:

Etyka

Filozofia ogólna

(wyboru specjalności studenci dokonują po pierwszym semestrze studiów)

Studenci doskonalą sprawność w posługiwaniu się językiem filozoficznym w wypowiedziach ustnych i pisemnych, kształtują zdolność samodzielnego komentowania i interpretowania tekstów różnych dziedzin kultury oraz nauki. Student uzyskuje świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, rozwoju cywilizacji, doskonalenia jednostek i cywilizacji ludzkiej. Uzyskuje status samodzielnego, twórczego i krytycznego uczestnika procesów społecznych i kulturowych.

W ramach specjalności Etyka student uczy się dostrzegać i formułować problemy i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem cywilizacji, różnych dziedzin nauki i kultury ludzkiej. Wskazuje się  możliwości zastosowania metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów człowieka czy życia społecznego.  Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako jedna z metod osiągania szczęśliwego i udanego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Program studiów

http://filozofia.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/01/filozofia-etyka2016.pdf

 

Działalność studencka

W Instytucie Filozofii działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Filozofów oraz Koło Naukowe Orientalistyki.

Studenckie Koło Filozofów

Działalność Koła skupia się wokół: spotkań, podczas których analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne; wykładów pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu; organizowania wyjazdów studenckich na konferencje czy zjazdy naukowe oraz organizacji konferencji naukowych.

Koło Naukowe Orientalistyki

Koło skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożenia jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.

Co można robić po tych studiach?

Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Studia filozoficzne przygotowują także do pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Absolwenci studiów filozoficznych posiadają umiejętności trafnego dostrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w różnorodnych dziedzinach aktywności ludzkiej. Cechują się dużą elastycznością na rynku pracy oraz zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Nabywają wiele cenionych dziś na rynku tzw. umiejętności miękkich. Odnoszą sukcesy życiowe i zawodowe w długofalowej perspektywie. 


Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filozofia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: FilozofiaNauki o rodziniePolitologiaStosunki międzynarodowe.

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.


 Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

 Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka

 Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Filozoficznej, zdobywcy trzech pierwszych miejsc szczebla centralnego olimpiad z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.