Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-H-D3] Historia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-H-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Historii
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Historii,
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole
tel. (077) 401 61 80 e-mail: insthist@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://historia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dlaczego Historia?

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich w naszym Instytucie studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Proces nauczania przebiega w zupełnie innej formie niż w ramach edukacji szkolnej, a jego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy o przeszłości, ale też przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań i analizy faktów oraz wydarzeń historycznych.

 

Student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z prahistorią poprzez udział w wykopaliskach archeologicznych. Podczas zajęć muzealnych ma jedyną i niepowtarzalną okazję obcować z zabytkami sztuki, które nie zawsze są udostępnione ogółowi zwiedzających. Nauczy się również zabezpieczyć i udokumentować elementy dziedzictwa kulturowego, a także pozna zasady stworzenia archiwum rodzinnego. Istotne również jest to, że zdobędzie uprawnienia do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji historycznej realizowanej nie tylko w szkole.

 

CHCESZ WIEDZEĆ, CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? SPÓJRZ W PRZESZŁOŚĆ. I TY TWORZYSZ HISTORIĘ.

 

Z jakiego powodu warto studiować  historię na UO? 

Jeśli pragniesz:

solidnego humanistycznego wykształcenia połączonego z umiejętnością praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sferach życia – bardzo dobrze trafiłeś!

W Instytucie Historii pracuje kadra, która łączy naukową wiedzę  zarówno z tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym podejściem do edukacji. Przekażemy Ci naszą pasję, wiedzę i zaangażowanie w badaniu tajemnic związanych z historią, archeologią, archiwistyką, sztuką i nauczymy Cię w jaki sposób innym przekazywać tę wiedzę.

Zajęcia odbywają się nie tylko w murach Uniwersyteckich lecz także poza pomieszczeniami Instytutu Historii. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają również umiejętności zawodowe dzięki praktykom realizowanym w archiwach, szkołach i innych placówkach edukacyjnych, muzeach, instytutach badawczych, urzędach, a także na stanowiskach archeologicznych w Polsce i za granicą.

 

Jeżeli marzysz:

aby odkrywać największe skarby i tajemnice przeszłości oraz dokumentować jej świadectwa, podróżować, być nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, pracownikiem muzeum lub archiwum, animatorem życia kulturalnego, a nawet politykiem, to musisz wiedzieć, że umiejętności, które dają studia historyczne bardzo Ci się przydadzą. Doświadczenie da Ci między innymi prowadzenie warsztatów dla uczniów oraz działalność w naszych kołach naukowych.

 

Jeśli szukasz:

przygody z nauką, jesteś gotowy na wyzwania z nutką niesamowitości, nie boisz się historycznej rozrywki w inspirującym, doborowym towarzystwie, to ten Instytut jest dla Ciebie. 

 

Jeśli jesteś gotów:

dołączyć do elitarnego dziś grona humanistów, aby przyczynić się do odnowy poziomu intelektualnego naszego społeczeństwa, serdecznie Cię witamy!

Czego i jak uczymy w Instytucie Historii?

Historię wspomagają różne gałęzie nauk. Już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny. Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste. Dowiedziemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas. Nauczymy Cię doceniać naszą historię. Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia regionu - Śląska.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KURSOWE

 • Prahistoria ziem polskich
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia Polski XIX w.
 • Historia powszechna XIX w
 • Historia Polski XX w. (do 1945 r.)
 • Historia powszechna XX w. (do 1945 r. )
 • Historia Polski po 1945 r.
 • Historia powszechna po 1945 r.
 • Nauki pomocnicze historii
 • Wstęp do badań i technika pisania tekstów naukowych
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Język łaciński

 

Specjalność: Nauczycielska

 • Podstawy psychologii
 • Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły podstawowej
 • Specyfika zawodu nauczyciela
 • Rozwój psychofizyczny ucznia szkoły podstawowej
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 • Rola nauczyciela historii w procesie wychowawczym
 • Emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania historii
 • Źródła w edukacji szkolnej
 • Nauczyciel w świetle prawa
 • Popularyzacja wiedzy historycznej
 • Nauczyciel historii jako wychowawca

 

 Specjalność: Archeologia

 • Wprowadzenie do archeologii
 • Źródłoznawstwo
 • Techniki dokumentacji archeologicznej
 • Techniki badań wykopaliskowych
 • Teorie archeologii
 • Wprowadzenie do muzealnictwa i konserwatorstwa
 • Historia kultury materialnej
 • Archeologia Polska i powszechna
 • Archeologia Polski średniowiecznej
 • Archeologia prawna
 • Archeologia krajobrazu
 • Analiza interpretacji źródeł archeologicznych

 

 Specjalność: Historia sztuki

 

 • Wstęp do historii sztuki
 • Rzemiosło artystyczne
 • Historia sztuki starożytnej i wczesnośredniowiecznej
 • Sztuka Śląska
 • Historia sztuki nowożytnej
 • Historia sztuki nowoczesnej
 • Muzealnictwo i kolekcjonerstwo
 • Bibliologia i bibliotekoznawstwo
 • Ikonografia i ikonologia
 • Historia sztuki średniowiecznej

 

 Specjalność: Archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją

 • Wstęp do archiwistyki
 • Teoria i metodyka archiwalna
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Archiwalne i biblioteczne bazy danych
 • Metodyka archiwalna
 • Paleografia i neografia pisma łacińskiego
 • Informacja naukowa w archiwach i udostępnianie zbiorów
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
 • Historia administracji i ustroju sądowego na ziemiach polskich i na Śląsku
 • Metodyka archiwalna z praktyką
 • Rozwój form kancelaryjnych
 • Neografia gotycka i ruska
 • Digitalizacja archiwalna i biblioteczna
 • Powszechna historia archiwów i służb archiwalnych
 • Organizacja i zasoby archiwów oraz bibliotek polskich
 • Kancelaria współczesna i zarządzanie dokumentacją
 • Organizacja i zasoby archiwów w krajach europejskich
 • Polonica w archiwach i bibliotekach poza granicami Polski

 

 Oferujemy zajęcia praktyczne:

 

 •  w szkołach i placówkach oświatowych
 • w archiwach i muzeach, w tym również zagranicznych
 • na wykopaliskach archeologicznych w kraju i za granicą
 • redagowanie czasopisma studenckiego "HiStory"
 • udział w warsztatach i konferencjach krajowych i zagranicznych
 • wykłady – kursy zmienne uczelniane i instytutowe, wybierane przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami

 

Nie oferujemy:

          zajęć w piątki = piątki są wolne od zajęć !

 

Dodatkowe atuty Historii w Opolu

 

 • Zajęcia odbywają się w małych grupach i pozytywnej atmosferze
 • Tylko u NAS możesz mieć zajęcia z rektorem Uniwersytetu oraz dziekanem Wydziału Nauk Społecznych
 • Biblioteka Główna w tym samym gmachu
 • Możesz rozwijać swoje pasje w rodzinnej atmosferze, którą gwarantuje Studenckie Koło Naukowe Historyków UO
 • Instytut położony jest w centrum miasta
 • rowerem dojedziesz wszędzie za darmo, bo Opole jest miastem kompaktowym
 • Możesz część studiów zrealizować za granicą w ramach programu Erasmus+

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwent kierunku „Historia” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne 

Kulturoznawstwo, Filozofia, Politologia, Prawo.

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji na temat studiów Historia I stopnia udzielą:

Aleksandra Chochel, tel. 077/4016180; insthist@uni.opole.pl

dr Anna Gołębiowska, annagolebiowska@wp.pl

 


Zasady kwalifikacji

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

 

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,50

2

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna**

0,20

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

**Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.